http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 18.01.2011, 07:38 --- rubrika " Jak na to "

Osoby se zdravotním postižením na trhu práce - 5. část

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zákon o zaměstnanosti ve svém ustanovení § 81 ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, který činí 4 %.

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu stanoví § 15 až 20 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterým se provádí zákon o zaměstnanosti. Při výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, se každý zaměstnanec, který je osobou s těžším zdravotním postižením, započítává třikrát.

Zákon o zaměstnanosti ve svém § 147 současně stanoví, že na zaměstnávání příslušníků a vojáků z povolání ve služebním poměru a zaměstnanců obce zařazených do obecní policie se nevztahuje ustanovení výše uvedeného § 81; povinnost uvedená v tomto ustanovení se nevztahuje také na Český báňský úřad a obvodní báňské úřady, pokud jde o zaměstnávání báňských inspektorů.

Způsoby plnění povinného podílu

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením zaměstnavatelé plní - přímým zaměstnáváním těchto osob v pracovním poměru, které je nejvhodnější, protože splňuje hlavní účel stanovený tímto nástrojem, a tím je zabezpečení vyšší zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením, - odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností nebo obecně prospěšnou společností nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám. Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle tohoto ustanovení zákona se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v tomto ustanovení, ve sledovaném kalendářním roce se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Při odebírání výrobků nebo služeb od osoby samostatně výdělečně činné, která je osobou se zdravotním postižením a nezaměstnává žádné zaměstnance, nebo při zadávání zakázek této osobě je možno započítat maximálně jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, - odvodem do státního rozpočtu nebo vzájemnou kombinací všech uvedených způsobů. Zaměstnavatelé, kteří jsou organizač
ními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl zaměstnávání osob se v odvodem do státního rozpočtu.

Autor: Mgr. Olga BIČÁKOVÁ
Zdroj: Revue Sondy str. 11 Paragrafy do kapsy


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2024 Veleta, o.s.