http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 11.08.2009, 10:40 --- rubrika " Služby "

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo 2. výzvu v rámci IOP

Ministerstvo zdravotnictví otevřelo druhou výzvu pro předkládání projektů v oblasti služeb veřejného zdraví v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).

Druhá výzva se týká oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Konkrétně se zaměřuje na aktivitu 3.2 b) Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem. Prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Integrovaného operačního programu (IOP).

Cílem aktivity 3.2b je posílit oblasti prevence zdravotních rizik prostřednictvím modernizace infrastruktury, která umožní účinné předcházení a sanaci zdravotních rizik a minimalizaci následků nemocí a úrazů. Zároveň se tato aktivita zaměřuje na změny stereotypů chování populace ve prospěch zdravého životního stylu a snižování škodlivých návyků.

Podporované aktivity:

1 Rozvoj celonárodního, plošného systému implementace a koordinace primární prevence zdravotních rizik a trvalých poškození zdraví v důsledku neinfekčních invalidizujících chronických onemocnění, s návazností v projektech realizovaných v rámci regionálních operačních programů, včetně projektů strategie Zdraví 21:

- 1.1 projekty rozvoje a modernizace sítě zdravotnických zařízení zřizovaných MZ ČR v oblasti podpory zdravého životního stylu a prevence zdravotních rizik, včetně podpory ochrany veřejného zdraví. Aktivity budou zaměřeny na tvorbu a upevňování aktivních návyků zdravého životního stylu, snížení míry nemocnosti populace a efektivní systém ochrany veřejného zdraví;

- 1.2 projekty k zajištění metod a metodik identifikace, aktualizace a nejlepšího využití pro praxi údajů o epidemiologických a rizikových faktorech zdravotního stavu populace;

- 1.3 projekty aktivního záchytu nemanifestních onemocnění nebo onemocnění v raných stádiích, včetně zajištění primární prevence a "screeningu";

- 1.4 podpora marketingových aktivit s celonárodní působností cílených na zvyšování motivace obyvatel ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své zdraví;

- 1.5 projekty s národním a nadregionálním dopadem na cílovou skupinu v oblasti podpory specificky zaměřených aktivit na prevenci poškození zdraví v důsledku úrazů a onemocnění - zejména projekty cílené na ohroženou skupinu obyvatel stanovenou dlouhodobě hodnocenými a validními statistickými a epidemiologickými údaji a na aktivity zaměřené na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

- 1.6 projekty modernizace sítě zdravotnických zařízení zřizovaných MZ ČR v oblasti prevence nozokomiálních infekcí (infekce, které vznikají v souvislosti s poskytováním nemocniční, ambulantní a následné péče - interakce zdravotní péče);

2 Modernizace a inovace stávající infrastruktury zdravotnických zařízení (zdravotnické prostředky a technické zázemí) pro sekundární prevenci o dočasně nebo trvale zdravotně postižené a chronicky nemocné osoby včetně zvýšení kvality systému následné a dlouhodobé péče (ucelený systém pro rehabilitaci a rekondici v rámci zdravotnických zařízení MZ ČR) s cílem minimalizace následků akutních poškození zdraví.

- 2.1 projekty nadregionální sítě zdravotnických zařízení (zdravotnická zařízení zřizovaná MZ ČR) specializovaných na rehabilitaci postižení v důsledku centrálních mozkových příhod, omezení pohybových funkcí a pohybového aparátu;

- 2.2 projekty nadregionální sítě zdravotnických zařízení (zdravotnická zařízení zřizovaná nebo zakládaná MZ ČR) specializovaných na sekundární prevenci a rehabilitaci kardiovaskulárních onemocnění a souvisejících chronických neinfekčních onemocnění.

- projekty předložené zdravotnickými zařízeními zajišťující akutní péči, které jsou zaměřeny na včasnou rehabilitaci pacientů. Jedná se zejména o zajištění modernizace a vybavenosti zdravotními prostředky oddělení zajišťujících léčebnou rehabilitační péči včetně lůžek včasné rehabilitace v návaznosti na jednotky ARO, JIP, trauma JIP, Iktové jednotky a ostatní život zachraňující oddělení.

- projekty zaměřené na modernizaci a vybavenost zařízení následné komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích pohybového a nervového systému (vyjma lázeňské péče).

3 Modernizace a zajištění infrastruktury nestátních neziskových organizací pro předcházení poškození zdraví a dalšího poškození zdraví v důsledku dočasných nebo trvalých zdravotních omezení a v důsledku neinfekčních chronických invalidizujících onemocnění a úrazů pro zvýšení možnosti integrace do pracovního procesu:

- 3.1 projekty primární a sekundární prevence s národním nebo nadregionálním dopadem nestátních neziskových organizací zaměřených na prevenci zdravotních rizik osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu dočasného nebo trvalého zdravotního omezení včetně podpory zdravého životního stylu.

Na realizaci aktivit bylo alokováno 668 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 1 milion Kč. Toto omezení platí pouze pro nestátní neziskové organizace.

Projektové žádosti je možné předkládat až od 1. září 2009 do 21. září 2009 do 12:00 hodin na adrese Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor evropských fondů, oddělení projektového řízení, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. Internetová aplikace Benefit je přístupná od 15. července 2009.

Zdroj: *www.euractiv.cz;EurActiv.cz


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.