http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 05.11.2007, 14:40 --- rubrika " Volný čas "

Projekt: Snadná cesta krajem

Snadná cesta krajem - tak se jmenuje připravovaný projekt, jehož cílem je zpřístupnění turistické nabídky ve středních Čechách osobám se sníženou pohyblivostí nebo s jiným zdravotním handicapem. O tomto projektu, ale také o další záměrech hovoří Jakub Kleindienst, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje.

* Kudy Snadná cesta povede?

Odpověď na tuto otázku bychom měli znát do konce letošního roku, kdy bude dokončena vyhledávací studie. Tu zpracovávají odborníci z Centra dopravního výzkumu - mapují jak tradiční turistické cíle a poutní lokality, tak i nová atraktivní místa, například nedávno otevřený zámecký park v Loučeni s unikátním souborem labyrintů.

* Jaká jsou kritéria výběru míst, která budou součástí projektu?

Logicky to musejí být místa a objekty s velmi dobrou přístupností, jinak by celý projekt neměl příliš smysl. Důležitým kritériem je také celoroční otevírací doba. Po základním vytipování tras bude následovat další výběr, tentokrát zaměřený na podmínky ubytování, stravování a podobně.

* Kdo je odborným garantem projektu?

Se Středočeským krajem na projektu spolupracuje Národní rada zdravotně postižených, která po dokončení studie vypracuje oponentský posudek. Na jeho základě pak studii ještě dopracujeme.

* Jsou handicapovaní spoluobčané jedinou skupinou, na niž se kraj při rozvoji cestovního ruchu aktuálně zaměřuje?

Ne, další podobná studie, kterou připravujeme, se týká dětí předškolního věku. Součástí studie 'Střední Čechy drobnými krůčky' bude analýza, díky níž získáme přehled o poptávce rodin s dětmi v této oblasti. Poptávku budeme konfrontovat se současnou turistickou nabídkou a poté - podle výsledků - učiníme konkrétní kroky k zlepšení a rozšíření turistických možností také pro tuto cílovou skupinu.

* Středočeši vstupují do nové fáze čerpání dotací z fondů Evropské unie. Jak na tuto výzvu reaguje odbor regionálního rozvoje?

Již nyní na podzim začne série 'kulatých stolů', tedy setkávání se zástupci jednotlivých regionů v rámci kraje. Chci diskutovat se starosty, manažery projektů, zástupci obecně prospěšných společností a dalších subjektů omožnostech, jak kraj může v oblasti regionálního rozvoje pomoci. Řada projektů se týká právě této sféry. Současně s 'kulatými stoly' chystáme také novou spolupráci se školami. Chtěli bychom žáky a studenty seznamovat s regionálním rozvojem jako oborem, který má v Evropské unii velký potenciál. Evropa se nejvíce integruje především na regionální úrovni, prostřednictvím společných projektů.

* Na co se tedy studenti mohou těšit?

Navážeme užší kontakt s vysokými a středními školami, které budou mít o tuto formu spolupráce zájem. Jejich studenty budeme zvát sem, do krajského úřadu, na diskusní přednášky nebo připravíme ucelený koncepční materiál, se kterým budeme školy objíždět. Zároveň také budeme studenty seznamovat přímo na místě s již realizovanými nebo připravovanými projekty. Domnívám se, že tento projekt by mohl být přínosný pro budoucí praxi všech studentů.

* Pojďme ještě zpět k turistice. Existují nějaké projektové záměry v oblasti, která k aktivnímu využití volného času ve středních Čechách neodmyslitelně patří - tedy vodáctví?

Také zde připravujeme projekt, který zmapuje možnosti rozvoje vodního turismu. Budeme se snažit prosadit program na podporu vodáckého zázemí na našich řekách. Mám na mysli úpravu tábořišť pro vodáky, hygienického zázemí a vůbec prostředí kolem řek. Samozřejmě vždy ve spolupráci s obcemi. Dále máme například připraveny studie, které se budou týkat rekreační plavby na Labi a na Vltavě.

* Vodní toky však nejsou vždy přátelské... Pamatujete také na protipovodňovou ochranu?

Ochranu před záplavami samozřejmě nelze pominout. Středočeský kraj nemá tolik prostředků, aby mohl protipovodňová opatření sám financovat, ale v nejvíce ohrožených místech na vybudování ochrany přispívá a bude nadále nápomocen při koordinaci všech žádostí o případné dotace ze státního rozpočtu a evropských strukturálních fondů. O dalších konkrétních projektech v oblasti regionálního rozvoje vás budeme průběžně informovat v příštích číslech Středočeských listů.

Zdroj: Mladá fronta Dnes


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2024 Veleta, o.s.