http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 06.01.2005, 07:19 --- rubrika " Servis pro NNO > Granty "

MPSV vyhlásilo výzvu v rámci grantového schématu Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí

Dne 21. prosince 2004 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (Odbor poradenství a zprostředkování Správy služeb zaměstnanosti) výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Výzva se týká grantového schématu Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí v rámci části opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.

Projekty v rámci tohoto grantového schématu mají pomoci především lidem, kteří jsou dlouhodobě bez práce, protože mají změněnou pracovní schopnost, nízkou úroveň kvalifikace nebo vyšší věk. Patří mezi ně absolventi škol a mladiství, občané se zdravotním postižením, lidé nad 50 let věku, nezaměstnaní bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace a rodiče s malými dětmi. Nejvíce ohroženy jsou pak skupiny osob, u kterých se různá znevýhodnění kumulují. Zvláštní pozornost zasluhují lidé, kteří se nemohli sociálně začlenit v přirozeném prostředí. Mezi nejproblémovější skupiny na trhu práce patří i příslušníci romské komunity. Jejich situaci ovlivňují otevřené i skryté xenofobie a diskriminace na základě etnické příslušnosti ze strany příslušníků majoritní společnosti, ale zejména nízká nebo žádná kvalifikace a odlišné sociokulturní prostředí. Podpora se zaměří i na pomoc občanům se zdravotním postižením ohroženým rizikem narušení jejich psychosomatického potenciálu snižujícího jejich uplatnění na trhu práce. Cílem je dosáhnout integrovaného přístupu k řešení problémů těchto znevýhodněných skupin.

Zájemci mohou předkládat projekty samostatně nebo v partnerství. Pro žadatele a partnery platí stejné podmínky. Oprávněným žadatelem jsou fyzické i právnické osoby (zejména zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, obce, kraje a organizace sociálních partnerů) se sídlem v ČR, které splňují podmínky uvedené ve výzvě.

Žádosti o finanční podporu bude MPSV přijímat od 5. 1. 2005. Termín pro předkládání žádostí vyprší 18. 3. 2005 ve 12. 00 hodin.

Podrobnější informace jsou k dispozici v textu výzvy na oficiálních internetových stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz.

Kontaktní osobou je Ing. Igor Sládek (sladek.igor@mpsv.cz), tel. 221 923 260.

Autor: Beránková Kateřina, Bc. tisk.mluvčí MPSV
Zdroj: *www.noviny-mpsv.cz;Noviny MPSV


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.