http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 21.05.2004, 07:39 --- rubrika " Služby > Organizace "

Resocializační program v Městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi "Paprsek" v Pardubicích, provozovaný občanským sdružením SKP - CENTRUM plní funkci reintegračního zařízení. Slouží tak nejen k ubytování lidí bez přístřeší, ale nabízí jim i potřebnou pomoc. Důvodů, které přivedou ženy či matky s dětmi do azylového domu je několik. Nejsou zde jen ženy z "okraje společnosti", ale také ženy, které se staly obětí domácího násilí a některé řeší jen svou nepříznivou bytovou situaci. Zhruba třetinu klientek tvoří romská populace. Většina žen zpravidla pochází z okolí Pardubic, ale jsou zde i azylantky z jiných krajů.

Předpokladem pro přijetí do azylového domu je spolupráce klientky, zjišťuje se její sociální potřebnost, rodinné zázemí, pracovní podmínky, možnosti spolupráce a potřeba resocializace. Nejedná se o resocializaci v takovém smyslu jako u lidí propuštěných z výkonu trestu, ale jde o zaměření především na oblasti, ve kterých mají klientky nedostatky. Vzhledem k tomu, že každá klientka má jiný problém a důvod s kterým přišla do Azylového domu a každá je zcela jiná, pochopitelně vyžaduje i jiný přístup ze strany sociálně výchovných pracovníků. Z tohoto důvodu je s každou klientkou resocializační program sestaven individuálně.

Sociálně výchovné pracovnice se snaží, aby sama klientka zformulovala cíle resocializačního programu, tak aby si sama uvědomila své nedostatky. Konkrétní cíle jsou např. aktivní hledání bydlení, shánění vhodného zaměstnání, zlepšení péče a výchovy dětí, upevnění žádoucích hygienických návyků apod.

Jak tedy probíhá resocializace v našem azylovém domě? Začíná již při příjmu klientky. Pracujeme citlivě, diskrétně a snažíme se získat potřebné informace. Klientka je seznámena s domovním řádem, ve kterém jsou zakotvena minimální pravidla, které je klientka povinna dodržovat. Je seznámena s úhradami za služby, vyplní se osobní dotazník a uzavře se Smlouvu o ubytování. Poté se snažíme zjistit kladné a záporné charakteristiky klientky, abychom věděli na čem budeme stavět. Sestavíme individuální resocializační program tj. stanovíme konkrétní cíle a úkoly, kterých je potřeba dosáhnout a stanovíme prostředky k dosažení cíle tj.konkrétní činnosti směřující ke splnění cíle. Pak už jen důsledně dbáme na dodržování individuálního resocializačního plánu a motivujeme klientku. Důležitá je podpora klientky v činnosti a posilování sebevědomí. Sociálně výchovné pracovnice by měly vzbudit důvěru a stát se poradcem při řešení jakéhokoliv problému klientky. Činnosti by měly vyvolávat zvědavost a zájem, měly by být rozčleněné na dílčí kroky, aby byly vidět i malé výsledky. Nesmíme na klientku "tlačit", aby se nám "nezasekla", ale je lepší nespěchat a dát jí dostatek času a vést jí ke změně pozvolna. A hlavně stále chválit, chválit a chválit. Plnění resocializačního programu se pravidelně vyhodnocuje.

Obecným cílem resocializačního programu je pomoci najít klientce místo ve společnosti. Sociální pracovnice pracující v azylovém domě, která sestavuje s klientkou resocializační program má nejen patřičné sociální vzdělání, ale i určité minimální znalosti z psychologie, tak aby dokázala vést klientku ke změně. Změna vhodných návyků je potřeba, aby klientka byla schopna samostatného života, a to i po opuštění azylového domu. Sociální pracovnice si musí být vědoma, že každá změna má několik fází, které jsou zákonité a trvají různě dlouhou dobu.

Rychlost a charakter průběhu resocializace závisí na:
V našem azylovém domě se věnuje zvláštní pozornost také dětem. Snažíme se včas podchytit nedostatky ve výchově dětí, zjišťujeme jejich zájmy a dovednosti a dále je rozvíjíme, vedeme je ke smysluplnému trávení volného času, což působí jako prevence sociálně patologických jevů ve společnosti. Posilujeme sociální dovednosti dětí.

Velký podíl na volnočasových aktivitách mají dobrovolníci, kteří pomáhají dětem při doučování, provozují kroužky - výtvarný, dramatický a taneční, nabízí výuku angličtiny, sportovní aktivity jako fotbal, stolní tenis apod.

V neposlední řadě jsou velkým přínosem pro všechny obyvatelky i zaměstnance Azylového domu finanční a věcné dary, které ulehčují práci v neziskové organizaci.

Autor: Bc. Pavlína Farská


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.