http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 06.05.2004, 11:25 --- rubrika " Servis pro NNO > Vzdělávání "

Bude péče o nevyléčitelně nemocné a umírající v ČR kvalitnější?

Dne 17. 5. 2004 v době od 14.00 do 16.30. se v Jednacím sále Senátu ČR uskuteční seminář, který se věnuje úrovni současné péče o umírající a nevyléčitelně nemocné v České republice. Seminář se koná pod záštitou přesedy Senátu JUDr. Petra Pitharta a za účasti senátora Mgr. Daniela Kroupy, který jej pořádá spolu s hospicovým občanským sdružením Cesta domů a Nadací Open Society Fund Praha.

Jedním z hlavních bodů semináře bude zveřejnění a prezentace dokumentu "Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)". Tento dokument je výsledkem výzkumné a analytické části projektu Podpora rozvoje paliativní péče v ČR, zahrnuje zkušenosti získané z pilotního programu domácí hospicové péče, mapuje současnou situaci v péči o umírající, formuluje základní kritické body rozvoje paliativní péče a předkládá je k veřejné diskusi.

Péče o terminálně nemocné a umírající se potýká se závažnými problémy a nedostatky. Toto přesvědčení vychází nejen z četných zkušeností a svědectví zdravotníků, ale především pacientů a jejich blízkých-pozůstalých. Snaha o systémovou změnu v oblasti poskytování péče o umírající předpokládá co možná nejpřesnější zmapování a poznání současného stavu.

Samo vymezení pojmů paliativní péče, terminálně nemocný a umírající, důstojné umírání a dobrá smrt není v ČR samozřejmé. V rámci výzkumu bylo zjišťováno, jak jsou tyto koncepty vnímány nejen zdravotníky, ale také veřejností. Zajímavé jsou výsledky výzkumu veřejného mínění agentury STEM.

Svým pohledem na život a smrt přispěje prof. PhDr. Jan Sokol CSc., MUDr. Marie Svatošová a další. Zkušenosti se zavedením systému domácí paliativní péče ve Španělsku přednese president španělské společnosti pro paliativní péči pan Xavier Gomez-Batiste. Svou účast přislíbil i zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR.

Tisková konference se koná v Jičínském sále bezprostředně po skončení semináře v 16.30 hod.

Kontaktní osoba: Martina Špinková, tel. 266712610, e-mail: cestadomu@cestadomu.cz, web: www.cestadomu.cz
Paliativní péče je moderní a celosvětově se rychle rozvíjející typ péče, která nabízí umírajícím a jejich blízkým účinnou pomoc tam, kde prostředky běžných léčebných postupů, ale také síly a schopnosti nejbližšího okolí selhávají.

Projekt rozvoje paliativní péče v ČR usiluje o zásadní zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny v ČR. Cílem projektu v této fázi je identifikace a analýza hlavních slabin současné péče o umírající v ČR, vypracování zprávy o stavu umíraní a paliativní péče v ČR a její předložení k široké diskusi. Seminář je dalším krokem k zapojení zúčastněných subjektů (politická reprezentace, státní orgány a samospráva, zdravotní pojišťovny, akademické a školské instituce, media, odborná a laická veřejnost) do dlouhodobého úsilí, které by vedlo k zásadnímu a udržitelnému zkvalitnění péče o umírající a jejich rodiny.

Cesta domů je občanské sdružení, které podporuje rozvoj hospicové péče v Praze a jejím okolí. Členy tohoto sdružení jsou zdravotníci, významné osoby veřejného života a dobrovolníci z různých oborů. Sdružení poskytuje služby domácí hospicové péče, umožňující umírajícím zůstat v domácím prostředí a respektující nenahraditelnost rodiny a nejbližších přátelských vztahů člověka a je současně řešitelem Projektu rozvoje paliativní péče v ČR.

Zdroj: Občanské sdružeíi "Cesta domů"


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2023 Veleta, o.s.