http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 10.04.2003, 00:50 --- rubrika " Servis pro NNO > Škola občanské iniciativy "

Škola občanské iniciativy 17. (Účetníctví)

Majetek

Majetek je v účetnictví velmi široká kategorie zahrnující například i množství peněz v pokladně. V této chvíli se zaměříme na některé jeho části, které zpravidla každá organizace má a u kterých často zanedbává zákonnou povinnost vést jejich evidenci. Bude nás tedy zajímat:


Dlouhodobý hmotný majetek jsou předměty, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok (například počítače, auta, kopírky).

Drobným dlouhodobým majetkem jsou předměty, jejichž pořizovací cena je vyšší než 3 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok (levnější počítače, tiskárny).

Zákon přesně neříká, co jsou to zásoby. V podstatě lze říci, že jsou to předměty, které nejsou dlouhodobým hmotným majetkem (mají nižší pořizovací cenu nebo je doba použitelnosti kratší než jeden rok), přičemž těchto předmětů je větší množství (je jich zkrátka zásoba na delší dobu).

Nejjednodušší je situace u drobného dlouhodobého majetku - evidence tu v případě jednoduchého účetnictví nijak nesouvisí se zápisy do účetních knih. Takový majetek tedy zakoupíte a zaúčtujete do peněžního deníku jako cokoliv jiného Po zaúčtování jej ale ještě zapíšete do evidence drobného dlouhodobého majetku - pro evidenci lze využít inventární knihy či karty zakoupené v papírnictví nebo vytvořit vlastní formuláře. Evidence není jen povinná - může být také užitečná - podle dobrého zápisu v evidenci poznáte, kdy jste předmět (počítač) zakoupili, kolik stál, kdy mu skončí záruka, v případě rozsáhlejších kanceláří, kde jej vůbec naleznete.

Každý předmět jednou doslouží - v takovém případě do evidence poznačíte, že byl vyřazen a připojíte protokol o vyřazení. Tento protokol by měla sestavit likvidační komise, jejíž složení určuje vnitřní předpis organizace, nebo kterou jmenuje statutární zástupce. Komise pak napíše důvod vyřazení z evidence (například předmět je již neopravitelný) a připojí způsob vyřazení (předmět bude zlikvidován, prodán, darován). Zákon nestanoví závazný způsob, jak má vypadat vyřazení - snažte se tedy jen, aby působilo důvěryhodně.

Velmi podobná je situace i v případě dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě nad 40 000 Kč, pokud nákup tohoto majetku nechcete zaúčtovat jako daňově uznatelný výdaj. V takovém případě rovněž nejdříve zapíšete nákup do peněžního deníku, podobně jako jakýkoliv nákup majetku, chcete-li ho uplatnit jako daňově uznatelný výdaj (kupujete kopírku, která bude sloužit pro placené kopírování veřejnosti).

Majetek nad 40 000 korun totiž nejde uplatnit jako daňově uznatelný výdaj okamžitě po nákupu, nýbrž po částech zpravidla v pěti po sobě následujících letech - jak velká částka lze který rok uplatnit, stanoví Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v části začínající paragrafem 26 - tedy v části věnované daňovým odpisům (pojem daňový odpis se totiž označuje právě část z pořizovací hodnoty majetku, kterou lze v daném roce uplatnit jako daňově uznatelný výdaj). Takový majetek proto po nákupu zapíšete rovněž do daňově neuznatelných výdajů, na konci roku potom při účetní uzávěrce převedete správnou část pořizovací ceny z výdajů daňově neuznatelných do daňově uznatelných. V peněžním deníku tak vznikne nový řádek s datem 31.12. a textem "odpisy", v daňově uznatelných výdajích bude zapsána stejná částka jako v nezdanitelných příjmech, takže celkové příjmy a výdaje budou nulové. Do inventární knihy poznačte, jak velká část majetku byla odepsána.

Není zde místo na opis tabulek pro výpočet odpisu - tyto tabulky najdete v uvedeném zákoně, který bývá každý rok novelizován. Je nesmírně důležitý, proto si jej každý dobrý účetní každý rok znovu pořídí (bývá obsažen na příklad ve firmou URS Brno každoročně vydávané, velmi užitečné sbírce, nazvané "Daně - Soubor 25 základních předpisů", ale i leckde jinde). Dá se ale říct, že se začínající účetní u začínající organizace pravděpodobně nebude muset daňovými odpisy zabývat (protože nebude muset uplatňovat pořízení majetku jako daňově uznatelný výdaj).

V případě nákupu většího množství věcí stejného druhu je důležité posoudit, zda se jednalo či nejednalo o nákup zásob. Pokud například koupíte čtyři poštovní známky a nalepíte je ihned na dopisy, je jasné, že o zásoby nejde - útratu za známky prostě zapíšete do peněžního deníku. Pokud ale koupíte 10 000 poštovních známek, zdá se naopak být jasné, že jich máte slušnou zásobu.

Každá organizace by měla vydat vnitřní předpis upravující pravidla, podle kterých se posoudí, zda je nákup určen k bezprostřední spotřebě, nebo zda bude evidován jako zásoba. Karty pro evidenci zásob lze rovněž pořídit v papírnictví.

Opět platí, že pokud nejde o materiál, jehož hodnotu chcete uplatnit jako daňově uznatelný výdaj, nevznikají žádné další komplikace - prostě jen na karty zapisujete, jak se zásoby postupně tenčí a jak jsou zase obnovovány.

Jestliže chcete uplatnit výdaje na pořízení zásob jako daňově uznatelné, musí být splněny dvě podmínky:

Druhou podmínku lze nejsnadněji zajistit tak, že nákupy zásob účtujete vždy jako daňově neuznatelné, při roční uzávěrce pak spočítáte zásoby spotřebované během roku a odpovídající hodnotu převedete z daňově neuznatelných do daňově uznatelných výdajů.

Autor: Petr Vozák
Zdroj: *www.hnutiduha.cz;Hnutí Duha


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.