http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 08.04.2003, 14:21 --- rubrika " Servis pro NNO > Škola občanské iniciativy "

Škola občanské iniciativy 16. (Účetníctví)

Členské příspěvky

Členské příspěvky nepodléhají dani pouze tehdy, jestliže jsou součástí stanov občanského sdružení. Pokud členské příspěvky ve stanovách nejsou, bude se na ně pohlížet jako na dar - mělo by tedy být podáno přiznání k dani darovací, jak už víte, jsou dary na účely vyjmenované v zákoně od daně osvobozeny, zaplatíte tedy nulovou daň.

Úroky z běžného účtu

Úroky z běžného účtu jsou pro občanská sdružení příjmem, který nepodléhá dani. Bohužel je to příjem zpravidla minimální. Úroky z jiných neběžných účtů, z terminovaných vkladů a další však dani podléhají.

Granty

Granty jsou základním zdrojem příjmů neziskových organizací. Zmiňuje se o nich zákon o dani darovací - zákon je tedy považuje za dar. Říká současně, že granty poskytnuté neziskovým organizacím (stejně jako ostatní dary poskytnuté neziskovým organizacím) jsou osvobozeny od daně darovací, pokud budou použity na dříve (viz kapitola dary) uvedené účely. Navíc granty od českých nadací jsou od daně darovací osvobozeny automaticky ze zákona.

I granty byste měli jednou za půl roku uvést v přiznání k dani darovací, ačkoliv výsledná darovací daň bude nulová.

Ostatní příjmy na hlavní činnost

Hlavní činnosti organizace jsou pouze ty, které jsou uvedeny ve stanovách. Jestliže je tedy ve stanovách uvedeno, že organizace chrání přírodu, a to tím, že pořádá víkendové pracovně-poznávací pobyty pro mládež, jsou tyto pobyty hlavní činností. Případné příjmy z této činnosti (odměna za práci v lese, příspěvky účastníků) jsou příjmy na hlavní činnost. Tyto příjmy ovlivňují základ daně tehdy, pokud jsou vyšší než výdaje potřebné k jejich dosažení. Pokud tedy například dostanete od lesního závodu zaplaceno 10 000 Kč, přičemž náklady na cestu, stravu a ubytování účastníků budou 7 000 Kč, bude oněch 10 000 Kč zdanitelným příjmem (v peněžním deníku zapíšeme příjem do sloupce pro zdanitelné příjmy), 7 000 Kč naopak bude daňově uznatelným výdajem, dílčí základ daně z této jednotlivé činnosti tedy bude 10 000 - 7 000 = 3 000 Kč. Pokud by ale výdaje na cestu, stravu a ubytování byly 11 000 Kč, zapíšete příjmy i výdaje neovlivňující základ daně.

Na začátku každého roku budete muset zpracovat roční uzávěrku a daňové přiznání. Budete tedy muset spočítat celkový základ daně ze všech činností, které jste v předchozím roce zpracovali. Podle zákona se nesmí ztráta z jedné hlavní činnosti odečíst od zisku z jiné hlavní činnosti. Pokud budete mít dejme tomu tři hlavní činnosti, ze kterých vyplynou rozdíly mezi příjmy a výdaji 8 000 Kč, 3 000 Kč a - 8 000 Kč, bude základ daně z hlavních činností 11 000 Kč.

Příjmy na hlavní činnost tedy nejsou nikterak zvýhodněny oproti příjmům na hospodářskou činnost. Nejste-li si jisti, zda je některá činnost uvedená ve stanovách tak jasně, aby se dala považovat za hlavní činnost, pořiďte si raději živnostenský list a považujte ji za hospodářskou činnost.

Příjmy z podnikání (z hospodářské činnosti)

Neziskové organizace mohou peníze na svou hlavní činnost získávat také podnikáním. Podnikání je jakákoliv soustavná činnost provozována za účelem dosažení zisku - v případě neziskových organizací jsou to nejčastěji příjmy z reklamy, příjmy za vydávání časopisu či prodej knih, triček, upomínkových předmětů, příjmy z brigád.

Na každou takovou činnost by měla mít organizace živnostenský list. Jestliže tedy máte příjmy například z reklamy, měli byste uvažovat o jeho pořízení. Živnostenský list není potřeba tehdy, pokud se jedná o příležitostnou činnost, která se v dohledné době asi nebude opakovat (pokud máte příjem z jedné reklamy za rok, živnostenský list není nutný).

Příjmy z podnikání se vždy zahrnují do základu daně (to ještě neznamená, že daň zaplatíte - základem daně je rozdíl mezi příjmy zahrnovanými do základu daně a souvisejícími výdaji - při příjmu za přednášku je takovým souvisejícím výdajem například cestovné lektora či jeho odměna.

Autor: Petr Vozák
Zdroj: *www.hnutiduha.cz;Hnutí Duha


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.