http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 03.04.2003, 12:59 --- rubrika " Servis pro NNO > Škola občanské iniciativy "

Škola občanské iniciativy 15. (Účetníctví)

Jaké daně platí neziskové organizace?

Může se to zdát divné, ale i neziskových organizací se týkají daně. V první řadě je to daň z příjmů právnických osob (nezisková organizace je právnická osoba). Další daní je daň darovací. Má-li organizace zaměstnance, pak za ně platí daň z příjmu ze závislé činnosti. Pokud organizace vlastní automobil a používá jej k ziskové činnosti, platí za něj daň silniční. Některých neziskových organizací se mohou týkat i další daně, jako je třeba daň z nemovitostí.

Každý dobrý účetní musí být schopen spolehlivě poznat, které příjmy a výdaje ovlivňují základ daně z příjmu právnických osob.

U každého příjmu, který organizace získá, je nutné ještě před jeho zaúčtování do peněžního deníku posoudit, zda ovlivňují základ daně z příjmu. Totéž se týká také výdajů. Mezi příjmy neovlivňující základ daně nebo příjmy od daně osvobozené jednoznačně patří dary, členské příspěvky podle stanov a úroky z běžného účtu. Mezi příjmy neovlivňující základ daně patří také granty (i když by tu mohlo záležet i na konkrétním znění grantové smlouvy). Základ daně také neovlivňují příjmy na hlavní činnost organizace, ale jen za podmínky, že jsou nižší než výdaje s nimi spojené.

Daňově uznatelnými výdaji jsou pouze ty, které byly vynaloženy k získání zdanitelných příjmů. Pokud vytisknete knihu a získáte z jejího prodeje zdanitelné peníze, jsou výdaje na tisk této knihy, odměnu autorovi a podobně daňově uznatelné. Daňově uznatelné ale nebudou například výdaje na exkurzi ke spřátelené organizaci, výdaje z grantů, občerstvení na tiskové konferenci.

V peněžním deníku se pak všechny příjmy a výdaje zapíší do správného sloupce podle toho, zda základ ovlivňují či neovlivňují. Na konci roku se pak podle součtu ve sloupcích příjmů a výdajů ovlivňujících základ daně tento základ vypočte. Základ daně z příjmu právnických osob je v jednoduchém účetnictví rozdíl mezi příjmy, které ovlivňují základ daně, a výdaji, které ovlivňují základ daně. Pokud by tedy organizace měla dejme tomu příjmy ovlivňující základ daně vy výší 100 000 Kč a výdaje ovlivňující základ daně ve výši 80 000 Kč, bude základ daně 20 000 Kč. Teprve z něj se pak vypočte daň (právnické osoby platí daň ve výši 31% ze základu daně, což by odpovídalo 6 200 Kč). Tento výpočet je velmi jednoduchý - jediné, co může být těžké, je správně posoudit, které že to příjmy a výdaje ovlivňují základ a které nikoliv.

Dary

Dary nepodléhají dani z příjmu, za to se z nich obvykle odvádí daň darovací. Od té jsou podle § 20 odst. 4 Zákona 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, osvobozeny dary "určené na financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy a vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zřízeny k zabezpečování těchto činností a které mají sídlo na území České republiky, takže asi všechny, se kterými se můžete setkat. Toto osvobození ale nezbavuje příjemce daru povinnosti podat přiznání k dani darovací. Takové přiznání se podává každé pololetí. Za první pololetí musí být podáno do konce července, za druhé pololetí do konce ledna.

Před přijetím daru je vždy vhodné sepsat smlouvu o daru (do které je vhodné napsat, že jde o dar podle zákona 357/1992 Sb., a na jaké účely se poskytuje. V této smlouvě nesmí být žádné ustanovení o protislužbě, neboť v tom případě už nejde o dar. Organizace samozřejmě může dárci přislíbit, že ho uvede jako sponzora či zveřejní na svých tiskovinách a internetových stránkách jeho logo jako poděkování. Otázkou je, zda poděkování má být součástí smlouvy.

Když je dar vyšší než 1 000 Kč u fyzické osoby či než 2 000 Kč u právnické osoby, může si jej tato osoba podle § 15 a 20 Zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů odečíst ze základu daně z příjmů.

Pokud bude v darovací smlouvě ustanoveno, že za poskytnutí daru poskytne organizace reklamu, nejedná se o smlouvu o daru, nýbrž o reklamě. Příjmy z reklamy jsou vždy předmětem daně.

Autor: Petr Vozák
Zdroj: *www.hnutiduha.cz;Hnutí DUHA


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.