http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 18.02.2003, 17:41 --- rubrika " Servis pro NNO > Škola občanské iniciativy "

Škola občanské iniciativy 2. (Granty nadací)

3. Granty od nadací

Psaní projektů a grantových žádostí dodnes představuje hlavní zdroj příjmů neziskových organizací, budeme se jim proto věnovat v následující kapitole.

Nadace jsou instituce, které shromažďují finanční prostředky z různých zdrojů (dárci, podnikatelé, bankovní úroky apod.), a poté je přerozdělují formou účelově vázaných darů - grantů. Granty udělují nadace na základě projektů, ve kterých organizace popisují cíle záměru, činnosti k jejímu dosažení a náklady na uskutečnění. Projekty bývají často ohraničeny (nejčastěji na jeden rok), po jejich uskutečnění musí příjemce grantu prokázat, že přidělené peníze použil v souladu s rozpočtem projektu.

Pro menší projekty je možno hledat uplatnění u nadací v České republice. Kromě toho je ještě řada nadací zahraničních, od nichž je možno získat větší objemy peněz. Příprava žádostí pro ně je však náročnější a v úvahu přicházejí přicházejí spíše projekty celonárodního či mezinárodního působení. Vyžaduje si to také určitou úroveň zkušeností s managmentem projektu, přípravou projektu a vedení účetnictví. V neposlední řadě se většinou vyžaduje příprava žádostí v angličtině.

3.1. Obecné rady

3.1.1. Výběr vhodné nadace

Nadací ve světě existuje mnoho, ale jen některé z nich jsou zajímavé i pro vás. V úvahu přicházejí jen ty, které poskytují granty v České republice, a zároveň podporují témata, kterým se věnujete - ochrana životního prostředí, osvěta veřejnosti, budování občanské společnosti, lidská práva, práce s handicapovanými dětmi atd.

Informace o tom, zda určitá nadace splňuje tyto geografické i tématické podmínky, zjistíme buď z jejich propagačních materiálů (letáček, výroční zpráva, WWW stránka na internetu apod.), nebo přímo dotazem v její kanceláři.

3.1.2. "Vnitřní kultura" nadace

Úspěch žádosti do značné míry ovlivňuje to, nakolik se přiblížíme ideálům nadace. Každá nadace má totiž svojí vlastní vnitřní kulturu, klade důraz na určité věci a styl práce. Pro některou nadaci je tímto klíčovým "heslem" občanská společnost, pro jinou je to multisektorální spolupráce, pro další osvěta veřejnosti nebo přímé mediální akce atd. Obrázek o tom, co má nadace nejraději, získáte buď z jejich publikací nebo
z osobního jednání s jednotlivými pracovníky, užitečný bývá i přehled projektů, které nadace podpořila v minulosti. Je vhodné se s touto kulturou předem seznámit a při psaní žádosti se jí přizpůsobit.

Přijetí vnitřní kultury nadace má samozřejmě své meze. Zajisté nebudete přizpůsobovat svůj projekt za každou cenu tomu, co má nadace ráda - pak byste totiž mohli zjistit, že jste sice dostali peníze, ale na činnost, kterou vlastně ani nechcete dělat. Granty od nadací by nám především měly umožnit pokračovat v tom, co děláme (nebo chceme dělat). Bylo by chybou na sebe nabalovat další činnosti jen proto, že na ně můžeme od někoho získat peníze. Někdy můžeme pomocí zdůraznění některých aspektů vašeho projektu (např. pokud chcete vést kampaň, je to svým způsobem i příspěvek k budování občanské společnosti a k zapojení obyvatel do rozhodovacího procesu).

3.1.3. Správný způsob podání žádosti

Každá nadace definuje způsob, jakým u ní lze podat žádost o podporu. Většina nadací má zvláštní formuláře pro podávání projektů, které musíte vyplnit. Součástí formulářů je i závazná osnova, podle které by měl být popis projektu sestaven. Osnovy jednotlivých nadací se obsahově hodně podobají.

Nadace rovněž zveřejňují termíny - tzv. uzávěrky - do kdy je třeba žádost o grant podat (pozor, uzávěrka někdy určuje, kdy nejpozději musí být žádost doručena a ne kdy má být odeslána poštou).

Nadace také často vyžadují větší počet kopií žádosti, případně stanovují povinné přílohy (např. kopie registrace, kopie zřízení bankovního účtu, výroční zpráva, doporučující dopisy). Seznam těchto příloh je uveden vždy na formulářích a informačních prospektech, případně ho získáte u nadace samotné.

Doručení všech formalit správné vyplnění formulářů, včasné doručení, požadované přílohy je naprosto nezbytné, bez nich bude zamítnut i sebelepší projekt.

Nadace většinou posuzují přihlášky v několika kolech. V prvním vyřadí všechny ty, které nesplňují formální kritéria bez hodnocení toho, jak kvalitní je váš projekt (může se tak stát, že dobrý a potřebný projekt bude zamítnutý, protože jste např. zapomněli přiložit kopii vaší registrace, přestože byla vyžadována v podmínkách). Proto je důležité postupovat při grantové žádosti opravdu důkladně a stejnou pozornost, jako samotnému obsahu projektu, věnovat i všem náležitostem, které po vás nadace vyžaduje.

3.1.4. Osobní a pravidelná komunikace

Ve většině případů je velmi důležitá osobní a pravidelná komunikace s pracovníky nadace. Váš projekt má větší šanci na úspěch tehdy, když pracovníky nadace přesvědčíte, že jste důvěryhodnou organizací, která pracuje kvalitně a cílevědomě. Budete-li s nimi konzultovat připravovaný projekt, mohou vám poskytnout cenné připomínky a navíc pak budou projektu při posuzováni příznivěji nakloněni.

Nezbytným minimem k udržení dobrých vztahů s nadací jsou včas a kvalitně psané průběžné a závěrečné zprávy o podpořených projektech, stejně jako věrohodné a včasné vyúčtování poskytnutých prostředků. Vaší pověsti také prospěje komunikace nad rámec stanovený smlouvou o grantu, tj. zasílání výročních zpráv nadaci apod.

3.1.5. Ideální postup

 • Zjistěte si všechny potřebné informace o nadaci:

  • oblast práce - ekologie, děti a mládež, sociální oblast, kultura, demokracie a občanská společnost,

  • priority přístupu - zapojování místní veřejnosti, informování občanů, národní politické práce (změna energetické politiky, doprava, zemědělství), komunitní spolupráce (propojení samosprávy, byznysu a NNO), rozvoj NNO (spolupráce, dovednosti, stabilita, udržitelnost),

  • termíny - kdy je uzávěrka, popř. má nadace průběžné termíny

  • finanční možnosti - maximální výše rozpočtu, obvykle přidělené částky (přehled/anotace projektu v minulosti),

  • náležitosti, formality - formuláře, přílohy

 • Připravte si stručný, přehledný a přesvědčivý záměr projektu - stačí jedna stránka napsaná v bodech: v čem spočívá řešený problém, jaké navrhujete ),

 • termíny - kdy je uzávěrka, popř. má nadace průběžné termíny

 • finanční možnosti - maximální výše rozpočtu, obvykle přidělené částky (přehled/anotace projektu v minulosti),

 • náležitosti, formality - formuláře, přílohy

 • Připravte si stručný, přehledný a přesvědčivý záměr projektu - stačí jedna stránka napsaná v bodech: v čem spočívá řešený problém, jaké navrhujete řešení, co budete konkrétně dělat a jaký vaše činnost bude mít přínos, celkový rozpočet a časový harmonogram. Takový záměr mimo jiné pomůže i vám ujasnit si, co přesně chcete dělat, a rozvinout to po té podrobněji v projektu.

 • S tímto záměrem oslovte pracovníky nadace, buď telefonicky nebo osobně. Zjistěte, zda jim takový projekt připadá zajímavý a zda by jej nadace mohla podpořit. Určitě se zeptejte, co by navrhovali, aby se změnilo nebo doplnilo. Dejte si však zároveň pozor, abyste pracovníky nadace nezdržovali a neobtěžovali.

 • Pečlivě vypracujte podrobný projekt se všemi požadovanými přílohami. Zašlete jej včas, abyste stihli termín uzávěrky.

 • Je-li projekt podpořen, obratem podepište a odešlete smlouvu, kterou od nadace obdržíte. Kopii projektu i smlouvy pečlivě uschovejte. Včas odešlete požadované zprávy o průběhu projektu (většinou jsou dvě, průběžná a závěrečná). Zprávy i vyúčtování připravte pečlivě a kvalitně.
! Nezapomeňte!

V první řadě musíte projektu věřit vy sami a být přesvědčeni o jeho smysluplnosti. Musíte vědět co, jak, kdy a kde budete dělat a co bude výstupem vaší činnosti.

3.1.6. Psaní projektu - jak postupovat

Předem si vyjasněte jeho obsah - co, jak, kdy a s kým chci dělat. Nesnažte se do něj zahrnout všechno, zaměřte se na jednu nebo několik pokud možno souvisejících či navazujících aktivit. Dbejte na to, aby byly jasné a srozumitelné výstupy vašeho projektu.

Formulujte stručný obsah projektu. Měl by být výstižný a stručný (5-10 vět). Pokud se pokračuje v dlouhodobější či pravidelné činnosti, zdůrazněte lineární vývoj (stavění na dosavadních zkušenostech, nové aspekty).

Připravte jasný a přehledný popis projektu.
! Popis projektu

 1. obecný úvod

  • problém

  • cíle

  • způsob řešení

 2. popis činnosti

  • příprava

  • akce

  • vyhodnocení

 3. řešitelé a partneři

  • životopis a praxe

  • partneři: kdo jakou úlohu, kdo jaký přínost ("Co kdyby nebyl")

 4. časový plán

  • navazuje na schvalování projektu

  • soulad s přirozenými potřebami a okolnostmi (letní tábor)

  • přípravná fáze, realizace, vyhodnocení

 5. měřitelné výstupy


Pozornost je nutno věnovat také rozpočtu. Uveďte do něj všechny výdaje, které s projektem budete mít, včetně těch, které budete hradit z jiných příjmů. Vyčíslete i náklady, které vám někdo uhradí formou věcného plnění (bezplatný pronájem prostor, bezplatné vytištění pozvánek apod.) Nezapomínejte na výdaje, které se mohou zdát na první pohled zanedbatelné (poštovné, telefony, kopírování), ale které ve skutečnosti značně zatíží kapsu.Nebojte se do rozpočtu zpracovat výdaje na vaší odměnu, příp. na odměnu externích spolupracovníků.

Nepodceňujte a nepřeceňujte své náklady. V prvním případě se vám může stát, že po získání grantu zjistíte, že přidělené granty nestačí na to, co jste popsali v žádosti, a že nedokážete splnit, co jste slíbili. V druhém případě může mít nadace dojem, že budete prostředky plýtvat. Veškeré výdaje, které v rozpočtu uvádíte, by měly být odůvodněné a vysvětlené v obsahu projektu.
! Stručná struktura rozpočtu

 1. zázemí:

  1. nájem kanceláře, telefony, pošta

  2. odpovídá délce projektu/časovému plánu

 2. mzda:

  1. je přiměřená (výše úvazku, výše odměny)

  2. je placená osobě, která bude skutečně projekt realizovat

 3. aktivity:

  1. realistický rozpočet

  2. přiměřený poměr zázemí, mezd a aktivit (tj. výstupu)


Kromě zmíněných věcí je vhodné věnovat pozornost také:

 1. kvalitě textu - v žádosti by neměly být překlepy nebo gramatické chyby. Před odesláním ji pokud možno dejte přečíst někomu dalšímu;

 2. stručnosti a přehlednosti - aby žádost byla přesvědčivá, musí být také přehledná a stručná. Dbejte na jasnou strukturu textu, sledujte pouze hlavní záměr a neodbočujte od tématu. Častou chybou jsou "rozbředlé", nesrozumitelné texty. Zároveň buďte maximálně struční - pamatujte na to, že nadace bude posuzovat stovky žádostí a nemá čas číst dlouhé romány; pokud nebude text na první pohled věcný a přesvědčivý, vaší žádostí se nebudou dále zabývat;

 3. grafické úpravě - text projektu by měl být vytištěn na čistém papíře, dostatečně velkým písmem, graficky jasně oddělenými odstavci a kapitolami. Rozpočet, případně i časový harmonogram, by měl být přehledný, nejlépe v podobě tabulky;

 4. přílohámi - pokud můžete, doplňte text projektu několika atraktivními přílohami. Vhodné jsou fotografie (dokumentující problém nebo vaše minulé akce související s projektem), dopis vyjadřující podporu projektu od obecního úřadu nebo nějaké významné osobnosti atd. Nápaditá příloha upozorní na váš projekt mezi stovkami jiných, zároveň svědčí o vaší pečlivosti. S přílohami to však nepřehánějte, stohy papírů nikdo procházet nebude;

 5. zviditelnění podpory - nezapomínejte uvést nadaci, která podpořila váš projekt v publikačních materiálech, na www stránkách a ve výroční zprávě.

3.1.7. Když je žádost zamítnuta

Stává se, že nadace žádost zamítne a grand vám nepřidělí. Je to sice nepříjemné, ale zároveň se můžete poučit do budoucna. Abychom vytěžili maximum ze zamítnuté žádosti, je vhodné:
 1. Zjistit, proč byla žádost zamítnuta. Negativní stanovisko nadace většinou zdůvodní omezenými možnostmi a velkým počtem žádostí. V tom případě je dobré pokusit se zjistit (aniž byste na pracovníka nadace nepříjemně dotírali), proč nebyla vaše žádost zařazena mezi ty nejlepší, tj. jaké měla nedostatky.

 2. Zjistit, zda je samotný záměr pro nadaci zajímavý. Jinými slovy, zda by nadace měla zájem projekt podpořit, pokud vypracujete kvalitnější nebo upravenou žádost.

 3. Zeptat se, zda by vám pracovníci nadace nedoporučili jinou nadaci, která by o váš projekt měla zájem.


3.2. Příklady nadací

3.2.1. České nadace

Uvedeny jsou nejvýznamnější nadace působící v České republice, nejsou zde uvedeny menší nadace s lokální působností.

Česká národní agentura "Mládež", Na Poříčí 12, 115 03 Praha 1. tel: 224872280, fax: 224872280, email: youth@youth.cz, http://www.youth.cz
Programy podpory: Mládež pro Evropu, Evropská dobrovolná služba, iniciativy mládeže, Společné aktivity, Podpůrná opatření.

Česko-německý fond budoucnosti, Na kazance 637/7, 171 00 Praha 7 - Troja, tel: 283850512, fax: 283850503, email: info@bz.cz, http://www.fondbudoucnosti.cz;
Podporuje projekty v různých oblastech (ekologie, setkávání mládeže, podpora menšin, kultura), uzávěrka čtvrtletně, vyžadují aktivní účast německé organizace.

Český literární fond, Pod nuselskými schody 3, 112 00 Praha 2, tel:222560081, fax: 222560083, email: ncl@vol.cz, http://www.nclf.cz
NCLF působí jako jeden z mála alternativních nestátních zdrojů financování kultury.

Nadace Civilia, Jelení 15, 118 00 Praha 2, tel: 233351273, fax:233354709, email: nadace@civilia.cz, http://www.civilia.cz
Programy podpory: sociální oblast - opuštěné děti, centra volného času, důchodci, bezdomovci

Nadace Divoké Husy, P.O.Box 44, 120 21 Praha, tel: 603/469457. email: nadace@divokehusy.cz, http://www.divokehusy.cz
Nadace zaměřená na projekty se sociální a zdravotní tématikou.
Program podpory: veřejné sbírky, zdvojnásobování výtěžků benefičních akcí, akce pro mládež, akce pro sportovní oddíly.

Nadace Partnerství, Pánská 7, 602 00 Brno, tel: 542218350, fax: 54221744, email: pship@ecn.cz, http://www.ecn.cz/epce, http://www.nadacepartnerstvi.cz
V současné době největší zdroj pro podporu ekologických projektů v České republice. Vyhlašují tématické i obecné uzávěrky (většinou třikrát ročně). Projekt je dobré před uzávěrkou konzultovat se zástupci nadace.
Program podpory: Ekologické zemědělství, Energetické alternativy, Ochrana přírody, Veřejná prostranství, Strom života, Zelené stezky, Základní grantový program, Právo na informace

Nadace Rozvoje občanské společnosti, Jelení 196/15, 118 00 Praha, tel: 233351831, fax: 233356173, email: nros@nros.cz, http://www.nros.cz,
Uzávěrka žádostí zpravidla 2x - 3x ročně. Koordinují grantovou podporu z programů EU (Phare, Access), jedná se o větší projekty, které potřebují delší dobu pro přípravu - složité formuláře, nutná konzultace, některé žádosti v angličtině.

Nadace Sluníčko, Malířská 6, 170 00 Praha 7, tel: 233382252, fax: 2333815646, email: slunicko@ecn.cz, http://slunicko.ecn.cz, kontaktní osoba: Mgr. Pavel Činčera.
Účelem nadace je podpora aktivit směřujících k ochraně životního prostředí v oblastech - omezování negativních vlivů dopravy, těžby surovin a likvidace odpadu, snižování spotřeby energie, využití obnovitelných zdrojů, vzdělávací programy, výstavy a další akce. Uzávěrka zpravidla dvakrát do roka.

Nadace Via, Jelení 200/3, 110 00 Praha, tel: 233113370, fax: 233113380, email: via@fcs.cz, http://www.nadacevia.cz
Vyhlašují zpravidla dvakrát ročně několik grantových programů (občanský sektor a médie, rozvoj místních iniciativ, udržitelná dopravní řešení, romská iniciativa).

Open Society Fund, Seifertová 47, 130 00 Praha 3, tel: 222540979, 26279445, fax: 222540978, 26279444, email: osf@osf.cz, http://www.osf.cz. Poskytují granty v různých kategoriích: předškolní výchova, zdravotní výchova, studijní pobyty v USA, grantový program pro středoškoláky, stipendia na univerzitách, podpora vydávání kulturních časopisů a knih, umělecké aktivity, podpora rodin, romský program, věc veřejná, komunitní projekty, lidská práva. Aktuální informace o jednotlivých uzávěrkách nejlépe získáte přímo u OSF v Praze.

Sasakawa Peace Foundation, Štěpánská 16, 166 02 Praha, tel: 224224097, email: sasakawa@ms.pragonet.cz, http://www.spf.org, kontaktní osoba: Daniela Haetlová
Cena za nejlepší projekty v oblasti životního prostředí v České republice za příslušný rok. Uzávěrka většinou v první polovině roku. Přihlášené projekty by měly splnit kritérium toho, že v roce 2001 napomohly změně v přístupu k ochraně a tvorbě životního prostředí a byly uskutečněny v souladu s principy trvale udržitelného života. Důležitá je aktivní účast další neziskové organizace nebo veřejnosti.

Kompletní neziskové organizace nebo veřejnosti.

Kompletní přehled informací o fundraisingu (přehled uzávěrek, kontakty na nadace, semináře, školení, publikace, aktuality), můžete najít na zdařilých internetových stránkách Econnectu (www.ecn.cz) v oddělení neziskový sektor, fundraising sekci informačního servisu pro NNO nebo na stránkách http://www.neziskovky.cz, které spravuje informační centrum neziskových organizací (Hradební 3, 110 00 Praha 1, tel: 224826574, email: inform@icn.cz). U ICN si můžete také objednat zasílání pravidelného grantového kalendáře.

3.2.2. Zahraniční nadace

Žádosti zahraničním nadacím se předkládají zpravidla v angličtině a často vyžadují osobní předjednání. Většina nadací vyhlašuje jednou až dvakrát ročně tématické programy na větší projekty s nadnárodní spolupráci. Zde je jen výčet některých - AAI (Rakousko), DOEN (Nizozemí), Charles S. Mott Foundation (USA), Milieukontakt (Nizozemí), British Know How Fund (Velká Británie), Evropská komise (EU), Patagonie Environmental Grants (USA), Whitley Awards Foundation (Anglie), WWF (Švýcarsko) a mnoho dalších, případné podrobnější informace k jednotlivým nadacím můžete získat na centru Hnutí DUHA v Brně.

Příští číslo vyjde ve čtvrtek 20.2.2003 a bude se věnováno základům komunikace

Autoři: Jan Beránek, Martin Sedláček, Richard Filčák
Zdroj: Ekologické Hnutí DUHA


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.