http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 04.12.2002, 19:19 --- rubrika " Servis pro NNO > Škola občanské iniciativy "

ŠKOLA OBČANSKÉ INICIATIVY

I přesto, že pojem občanská společnost zdomácněl v našem slovníku a zejména ve slovníku politiků a novinářů, nelze říci, že by občanská společnost v ČR byla na dostatečné úrovni. Jen velmi malé procento lidí cítí odpovědnost za chod věcí veřejných, ještě méně je ochotno aktivně se správy obcí a regionů, řešení problémových témat účastnit. Navíc sílí tlaky, které aktivitu občanů potlačují a sugerují pocit, že nejdůležitější pro život je mít co nejnovější věci a dobře se bavit. Lidé, kteří se přece jen odhodlají zapojit do řešení problémů, které kolem sebe vidí, narážejí na množství překážek administrativních, právních, technických aj. Chybí jim zkušenosti a znalosti. Společenské ocenění jejich dobrovolné aktivity je často dosti nízké. Kvůli svým zásadovým názorům se dostávají do konfliktních situací. Výsledkem všech těchto nepříznivých faktorů je, že po čase velmi mnoho z nich na aktivitu rezignuje.

Proto Hnutí DUHA ve školním roce 2002/2003 již čtvrtým rokem organizuje Školu občanské iniciativy, která zprostředkovává lidem se zájmem o zapojení do občanských aktivit zkušenosti a zvyšuje jejich připravenost pro zapojení do veřejného života. Společným setkáváním s lidmi podobně smýšlejícími a potýkajícími se s obdobnými problémy se posilují občanské postoje a sebevědomí každého z účastníků ŠOI. Důležitý je také kontakt s lidmi v občanských aktivitách již zkušenými, s našimi lektory. Účastníci od nich totiž čerpají nejen informace a zkušenosti, ale mnohdy i cenné povzbuzení, že zajímat se a ovlivňovat život kolem sebe má smysl a že je možno dosáhnout úspěchu, i přes nelehké překážky. Ve Škole občanské iniciativy jde primárně o předávání zkušeností, zasazování teoretických informací do širších kontextů, posilování občanských postojů účastníků a v neposlední řadě o jejich motivaci k další veřejně prospěšné činnosti.

Základem ŠOI je soubor devíti víkendových seminářů zaměřených na základní témata potřebná pro úspěšné fungování neziskové organizace (základy neziskového sektoru, vedení kampaní a plánování činnosti, fundraising, účetnictví, práce s médii, verbální a neverbální komunikace, práce s dobrovolníky, využití právních nástrojů, místní komunity). Semináře se skládají ze tří rovin - teoretické (informace, znalosti), praktické (procvičování nabytých vědomostí, práce ve skupině), zážitkové (prostor pro sebereflexi, posílení sebedůvěry, důvěry ve vlastní schopnosti).

Lidem, kteří ŠOI absolvovali v minulém roce a lidem, kteří zkušenost s prací v neziskové organizaci již mají a chtějí si rozšířit své znalosti a vědomosti a zkvalitnit tak práci své organizace, je určena Škola občanské iniciativy pro pokročilé.

Lektory na seminářích jsou většinou lidé z praxe. Jde primárně o předávání zkušeností, zasazování teoretických informací do širších kontextů, posilování občanských postojů účastníků, jejich motivaci k další činnosti. Lektoři pocházejí z různých nevládních organizací. Patří mezi ně např. Jan Piňos (vedoucí Správy CHKO Broumovsko), Jan Haverkamp (Greenpeace / ZHABA), Jan Beránek (Hnutí DUHA), Milan Štefanec a Martin Ander (Nesehnutí), Václav Vašků (Greenpeace), Karel Kosina (Charita Brno), Gabriela Čechová (Ratolest Brno), Filip Pospíšil (Člověk v tísni), Petr Štěpánek (SOS Praha, Oživení), Marek
Dušák (dokumentarista a režisér) a mnozí další.

Mimo seminářů Škola dále nabízí možnost stáže v neziskové organizaci, kde má účastník možnost vidět věci, které na seminářích teoreticky poznal a prakticky procvičil v realitě. Pozná také, jak fungují jiné neziskové organizace, a naváže užitečné kontakty. Dále nabízíme možnost individuálních konzultací problémů, se kterými se v průběhu ŠOI účastník setká. Ke každému z témat seminářů připravujeme infolisty, které budou sloužit nejen účastníkům seminářů, ale také všem dalším zájemcům. Škola také nabízí možnost získání drobného grantu, na jehož realizaci mohou účastníci aplikovat poznatky získané na seminářích. V rámci projektu zprostředkujeme pěti účastníkům týdenní stáž v Anglii, na které budou mít možnost poznat fungování místních skupin tamních Přátel Země (Friends of the Earth), které mají již dlouholetou tradici a zkušenosti.

Jako novinka proběhla letos v létě poprvé Letní Škola občanské iniciativy - sedmidenní soustředění věnující se obdobným tématům, jako semináře během roku. Aktivity na Letní ŠOI jsou zaměřeny hodně prakticky (dílny, workshopy, nácviky).

V roce 2002 byl vytvořen tzv. poradní sbor Školy, který má na podkladě nejrůznějších zpětných vazeb navrhovat změny a obměny, tedy pozměňovat a inovovat chod ŠOI jako celku. V současné době je složen z 8 lidí, schází se dvakrát do roka. Členy poradního sboru jsou: Jan Piňos (vedoucí Srávy CHKO Broumovsko), Jan Haverkamp (ZHABA Facilitators Network), Josef Štogr (externí hodnotitel), Tereza Boučková (spisovatelka, členka rady patronů Hnutí DUHA), Monika Šatavová (Open Society Fund Praha), Hana Holcnerová (tajemnice Úřadu veřejného ochránce práv), Karolína Šůlová (tisková mluvčí Hnutí DUHA - Přátelé Země), Eva Píšová (Kancelář prezidenta republiky).

V roce 2002 také nad Školou občanské iniciativy převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart.

V rámci zvyšování kvality celé Školy proběhlo na konci 2. ročníku ŠOI jeho hodnocení nezávislým externím hodnotitelem Josefem Štogrem. Z jeho hodnotící zprávy citujeme:

"ŠOI má značný potenciál profilovat se jako forma, ve které je možné systematicky pracovat především s těmi, kteří začínají a hledají orientaci v neziskové sféře. Získala v tomto smyslu základní zkušenosti, know-how, dostala se v této roli do širšího povědomí. ... ŠOI vznikla jako jeden z dílčích projektů Hnutí DUHA, v přelomovém druhém ročníku se zformovala jako trvalá forma práce s lidmi, začínajícími se svými aktivitami v neziskovém sektoru. Program ŠOI má v současné podobě perspektivu naplnit svoje zadání, postupně se stává významnou vzdělávací platformou, zaměřenou na velmi důležitou cílovou skupinu potenciálních aktivistů a členů neziskových organizací. Jde o projekt, který nemá v našich podmínkách srovnatelnou konkurenci."

Škola občanské iniciativy přispívá k budování demokracie v ČR, k posilování občanské společnosti. Podporuje drobné občanské aktivity, napomáhá probouzet lidi z více než čtyřicet let trvající letargie. Snaží se nenechat nikoho v mylném přesvědčení, že o všem rozhodují ONI - a ONI proto také za všechno mohou.

Partneři Školy občanské iniciativy

Milan Štefanec, Martin Ander - Nezávislé sociálně ekologické hnutí(NESEHNUTÍ)
Václav Vašků - Greenpeace
Karel Kosina - Charita Brno
Gabriela Čechová - Ratolest Brno
Filip Pospíšil - Člověk v tísni
Petr Štěpánek - Oživení, koalice SOS Praha
Pavel Franc, Vít Dohnal, Pavel Doucha - Ekologický právní servis
Jan Piňos - Správa CHKO Broumovsko, Tuž se Broumovsko!
Jak Haverkamp - Greenpeace, ZHABA Facilitators Network
Martina Tesařová, Jan Halasz - občanské sdružení "Symfonie"
Pavla Jandáková - LOTOS
Petr Vozák, Jan Beránek, Jiřina Koukolová, Richard Filčák - Hnutí DUHA
Marek Dušák - televizní režisér
Robert Malota - novinář
Josef Novák - ředitel podniku Veba, a. s.
Petr Bergmann - vedoucí kulturního projektu "Centrum Broumov"
Mojmír Poláček - Collegium pro arte antiqua
Andrea Rezková - organizace "Ženy bez násilí"
Kateřina Petrášová - středisko dramatické výchovy a centrum volného času Labyrint
Aleš Kuták - Centrum pro dopravu a energetiku
Martin Šleis - starosta obce Křinice
Yvonna Piňosová - mateřské centrum a centrum volného času Ulita
Dan Rosecký - Centrum pro komunitní práci České Budějovice

Autor: Eva Navrátilová, Hnutí Duha
Zdroj: Vlastní zpráva


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2021 Veleta, o.s.