http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 23.10.2002, 10:21 --- oblast " 11. Bariéry > Jednotlivá témata "

11. Příloha k zákonu 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Příl.

1. Komunikace

1.1.1. Úprava povrchů

Povrch chodníků, schodišť a ramp musí být rovný a upravený proti skluzu.

1.1.2. U přechodů musí být snížení u obrubníku vyznačeno výrazně odlišnou strukturou a charakterem povrchu, vnímatelným slepeckou holí a nášlapem v minimální šíři 300 mm.

1.1.3. Sklony šikmých rovin musí splňovat požadavky na rampy (bod 1.3).

1.2. Výškové rozdíly

Výškové rozdíly u přechodů a vodorovných vnitřních komunikací nesmí být vyšší než 20 mm.

1.3. Schodiště a rampy včetně schodišť a ramp v podchodech

1.3.1. Schodišťová ramena a rampy musí být po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat o 150 mm první a poslední schodišťový stupeň, případně začátek a konec rampy.

V místech s možností pádu osoby z výšky musí být madlo nebo zábradlí ve výši 1100 mm.

1.3.2. Schodišťová ramena, pokud jsou jediným přístupem, musí být přímá.

1.3.3. Rampy musí být široké nejméně 1300 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše 1:12 (8,33 %).

1.3.4. Není-li rampa delší než 3000 mm, smí mít výjimečně sklon nejvýše 1:8 (12,5 %); neplatí u staveb podle § 1 odst. 1 písm. b).

1.3.5. Rampa musí mít po obou stranách ve výši 300 mm vodící tyč.

1.3.6. Rampa delší než 9000 mm musí být přerušena odpočívadly v délce nejméně 1500 mm. Odpočívadla musí mít i kruhová rampa.

1.3.7. Podesty ramp musí mít min. délku 1500 mm.

1.3.8. První a poslední stupeň každého schodišťového ramene musí být výrazně kontrastně rozeznatelný od okolí.

1.3.9. Schodiště, rampy a konstrukce vybíhající do prostoru musí být upraveny podle bodu 1.4.4. tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu nevidomých osob do prostoru s nižší výškou než 2100 mm.

1.4. Chodníky

1.4.1. Chodníky musí být široké nejméně 1500 mm a smí mít podélný sklon nejvýše 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše 1:50 (2,0 %).

1.4.2. Na úsecích delších než 200 m musí být zřízena odpočívadla o podélném a příčném sklonu nejvýše 1:50 (2,0 %).

1.4.3. V prostoru mezi 450 a 2200 mm nad chodníkem nesmí být umístěny žádné konstrukce, které by mohly ohrozit bezpečnost zrakově postižených osob.

1.4.4. Komunikace pro pěší musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro zrakově postižené osoby, přičemž hrana chodníku u vozovky není vodící linií. nezbytné překážky na komunikacích pro pěší (stožáry veřejného osvětlení, dopravní značky, stromy, telefonní automaty apod.) musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí profil min. šířky 900 mm.

1.5. Přechody a nástupiště

1.5.1. Přechody situované u staveb občanského vybavení [§ 1 odst. 1 písm. c)] a vybavené signalizací musí mít samoobslužné zařízení s upravenou délkou intervalu.

1.5.2. Přechody vybavené světelnou signalizací musí být vybaveny též signalizací zvukovou.

1.5.3. Ovládání samoobslužných signalizačních zařízení musí být umístěno ve výšce 1100 až 1400 mm.

1.5.4. Nástupiště hromadné dopravy musí mít při svém okraji úpravy pro nevidomé a slabozraké, které jsou vnímatelné zbytkem zraku (kontrast), nášlapem a slepeckou holí.

Úpravy jsou závislé na druhu dopravního prostředku

  1. u nástupišť železniční dopravy pruh šíře min. 400 mm ve vzdálenosti 800 mm od hrany nástupiště,
  2. u nástupišť tramvajových rychlodrah pruh šíře min. 400 mm ve vzdálenosti 500 mm od hrany nástupiště,
  3. u nástupišť metra pruh šíře 150 mm ve vzdálenosti 600 mm od hrany nástupiště.
1.5.5. U staveb občanské vybavenosti musí být zajištěny vodící linie pro slabozraké a nevidomé. Akustické naváděcí systémy v uvedených stavbách se navrhují na základě znaleckého posudku konzultačního střediska Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v České republice.

1.6. Vstupy do objektů

1.6.1. Před vstupem do objektu musí být vodorovná plocha nejméně 1500 x 1500 mm, při otevírání dveří ven nejméně 1500x 2000 mm.

1.6.2. Vstupní dveře musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem (zaskleny nerozbitným sklem tvrzeným, s drátěnou vložkou apod.).

Musí být opatřeny vodorovným madlem s výjimkou dveří automaticky ovládaných.

1.6.3. Označení prosklených vstupů musí být provedeno podle bodu 2.2.2 této přílohy.

1.6.4. Zámek dveří musí být umístěn v maximální výši 1000 mm, klika nebo madlo ve výši maximálně 1100 mm.

1.6.5. Horní hrana zvonkového panelu nesmí být výše než 1200 mm.

1.6.6. Vstup musí být osvětlen tak, aby nevznikal náhlý a velký kontrast mezi osvětlením vně a uvnitř budovy.

1.7. Výtahy

1.7.1. Před vstupními dveřmi výtahu musí být volný prostor nejméně 1400 x 1400 mm.

1.7.2. Vstupní dveře výtahu a výtahové kabiny musí mít šířku nejméně 800 mm.

1.7.3. Šířka výtahové kabiny musí být nejméně 900 mm, hloubka výtahové kabiny musí být nejméně 1200 mm [u bytových domů podle § 1 odst. 1 písm. b) a nově navrhovaných staveb musí být hloubka výtahové kabiny nejméně 1400 mm a šířka 1100 mm].

1.7.4. Kabina výtahu musí být vybavena - telefonním či signálním zařízením umístěným nejvýše 1000 mm nad podlahou, - sklopným sedátkem umístěným v dosahu ovládacího panelu, - ovládacím panelem ve výši 1000 až 1200 mm nad podlahou.

1.7.5. Kabina výtahu nesmí mít ručně otevírané dveře.

1.7.6. Ovládací panel musí mít zařízení čitelné hmatem alespoň pro vstupní podlaží a u staveb občanského vybavení pro všechna podlaží.

1.7.7. Příjezd přivolané kabiny musí být oznamován zvukovým signálem.

2. Vnitřní prostory

2.1. Okna

2.1.1. Okna musí mít pákové uzávěry v maximální výši 1100 mm nad podlahou.

2.1.2. Okna a prosklené stěny s parapetem nižším než 500 mm musí mít spodní části do výšky 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození a ve výšce 1400 až 1600 mm opatřeny výraznou páskou šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek o rozměru 50 x 50 mm, vzdálenými od sebe maximálně 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí.

2.2. Dveře

2.2.1. Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm, u staveb dle § 1 odst. 1 písm. b) 900 mm.

2.2.2. Prosklené stěny nebo prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 1400 až 1600 mm označeny výraznou páskou šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek o rozměru 50 x 50 mm vzdálenými od sebe maximálně 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí. Spodní část takových dveří musí být upravena obdobně jako prosklené stěny podle bodu 2.1.2.

2.3. Zdravotně technická zařízení

2.3.1. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 500 mm nad podlahou, ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno po straně nejvýše 1200 mm nad podlahou, po obou stranách záchodové mísy musí být sklopná madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 780 mm nad podlahou. Dveře se musí otvírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. Vedle záchodové mísy musí být prostor min. šířky 800 mm. V kabině WC musí být umístěno umyvadlo. Min. rozměry kabiny 1400 x 1400 mm, u nově navrhovaných staveb 1600 x 1800 mm.

2.3.2. Umyvadlo musí být opatřeno pákovou výtokovou baterií. Vedle umyvadla je nutné osadit madlo umožňující opření.

2.3.3. Vana musí mít úpravy umožňující použití mobilního zvedáku pro přemístění pohybově postižené osoby z vozíku. Páková výtoková baterie musí být umístěna na podélné straně vany.

2.3.4. Sprchové boxy a sprchové kouty musí mít min. půdorysné rozměry 1400 x 1400 mm. Musí být vybaveny sklopným sedátkem umožňujícím boční nebo čelní přístup. Ruční sprcha s pákovým ovládáním, opěrné madlo a mýdelník musí být umístěny v dosahu sedátka, na stěně kolmé vůči stěně, na které je připevněno. Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit max. 20 mm.

2.4. Manipulační prostory a plochy

2.4.1. Nejmenší manévrovací prostor pro vozík je 1200 x 1500 mm.

2.4.2. Místo pro vozík v hledišti musí mít půdorysné rozměry nejméně 1000 x 1200 mm, musí být na rovné podlaze s výhledem na jeviště a přístupné zezadu.

2.4.3. U staveb občanského vybavení [§ 2 písm. a) bod 5, popřípadě bod 1] musí být určená místa opatřena indukční smyčkou pro osoby s vadami sluchu.*)

2.4.4. Šířka stání v garážích a na parkovištích musí být nejméně 3500 mm.

2.4.5. Výška pro umístění vybavení a manipulačního zařízení u staveb podle § 1 odst. 1 písm. b) a d) je 600 až 1200 mm.

2.4.6. Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výšce 1100 mm ochranu (zábradlí, oplocení) a podstavec o výšce alespoň 100 mm tvořící zarážku pro slepeckou hůl.

*) Tato místa musí být označena mezinárodním symbolem hluchoty.

2.5. Informační zařízení

2.5.1. Základní informační grafické zařízení pro pohyb veřejnosti ve stavbách občanského vybavení podle § 2 písm. a) bodů 1, 2, 5, 6, 7 a 9 musí mít kontrastní a dobře osvětlené nápisy.

2.5.2. Základní informační zařízení pro orientaci musí být doplněna akustickými, taktilními a optickými prvky, které slouží osobám se smyslovým postižením.

3. Veřejné plochy

3.1. Parkoviště a odstavné plochy Šířka stání pro vozidla zdravotně postižených osob na parkovištích, odstavných plochách a v garážích musí být nejméně 3500 mm a smí mít sklon nejvýše 1:20 (5,0 %).

3.2. Veřejné automaty

3.2.1. Prostor pro umístění veřejného automatu musí mít půdorysné rozměry nejméně 1000 x 1200 mm.

3.2.2. Výška pro umístění manipulačního zařízení veřejného automatu je 600 až 1200 mm.

3.2.3. Telefonní automat musí být vybaven sklopným sedátkem ve výši nejméně 500 mm nad podlahou.

3.2.4. Při skupinovém osazení telefonních automatů musí být alespoň jeden z nich opatřen zesilovacím zařízením, případně zařízením umožňujícím poslech pomocí sluchadel. Takto upravený telefonní automat musí být označen mezinárodním symbolem hluchoty.

3.2.5. Kabiny telefonních automatů s bočními stěnami nesahajícími až k zemi (podlaze) musí mít půdorysné vyznačení bočních stěn ve výšce min. 100 mm.

3.3. Poštovní schránky

Poštovní schránky musí mít vhoz ve výši 1000 až 1200 mm.

4. Mezinárodní symbol přístupnosti Mezinárodní symbol přístupnosti je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazena bílou čárou stylizovaná postava hledící vpravo a sedící na vozíku pro invalidy. Min. rozměry symbolu jsou 100 x 100 mm.

5. Mezinárodní symbol hluchoty Mezinárodní symbol hluchoty je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazen bílou čárou stylizovaný boltec ucha, který přerušuje diagonálu vedenou z horního pravého rohu čtverce. Min. rozměry symbolu jsou 100 x 100 mm.


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2020 Veleta, o.s.