Dnes je Pondělí, 30. března 2020, svátek má Arnošt
Kontaktní E-mail  

reklama - Sdružení Veleta, o.s.Reklama
 Články   Legislativa   Pomůcky   Adresář služeb   Poradna   Periodika   Servis pro NNO   Diskuse   Ankety   Kontakty  


Vyhledávání

 
hledat v textech zákonů
pouze ve zvolené oblasti

 
Oblasti

01. Obecně
02. Důchody
03. Příspěvky
04. Sociální služby
05. Telefonní stanice
06. Vzdělávání
07. Zaměstnávání
08. Podnikání
09. Daňové úlevy
10. Bydlení
11. Bariéry
12. Správní řízení
13. Pošta
14. Poradny
15. Působnost orgánů
16. Vzorová podání
Jednotlivá témata
 
Nejčtenější zákony


 
Info E-Mail

Máte-li zájem přijímat novinky našeho webu, zaregistrujte se.

 
   odhlásit

Počet odběratelů: 1219
 
Webinfo


 
 

Aktuálně
 Důchody  >> 
( 06.11.2007 )
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění.
zákon 40/2000 Sb. - Procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti
 
06.09.2002, 18:40 - oblast " 16. Vzorová podání "
Vzorová podání

Obecně by měla každá žádost obsahovat:
 • adresu příslušné organizace
 • vlastní žádost, případně přílohy (potvrzení lékaře, .............)
 • přesnou adresu žadatele (včetně PSČ)
 • lze doporučit připsat své rodné číslo
 • datum podání žádosti
 • podpis žadatele
Žádost by měla být napsána čitelně (nejlépe psacím strojem) a měla by být stručná (obsahovat jen pro jednání důležitá fakta). V jedné žádosti není dobré slučovat několik problémů (žádostí). Pokud by na daném úřadě vyřizoval každou žádost jiný referent, mohlo by takovéto sloučení žádosti zapříčinit opoždění při předávání mezi odděleními.

Lze doporučit: při osobním předávání žádosti, nechat si potvrdit převzetí na kopii, při zasílání poštou posílání doporučeně. V každém případě si ponechte jednu kopii doma. Pokud vám dojde odpověď můžete si porovnat na co vám bylo odpovězeno.

Pokud je v odpovědi (zamítavé) uvedena lhůta pro odvolání se, je třeba ji dodržet. Při soudních rozhodnutích je lépe vyhledat před odvoláváním právní pomoc (poradu).

Na následujících stranách je tedy několik vzorových podání, které mají usnadnit psaní vaší žádosti.

Žádost o poskytnutí příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu

Var. 1 - bez příjmů

Obvodní úřad v ................
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
a d r e s a


V ..........dne ............Věc: Žádost o poskytnutí příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu

Vážení,

obrátila se na nás paní Eva Nováková, bytem Vymyšlená 432, Praha 9 se žádostí o pomoc při řešení své situace. Paní Nováková pečuje o dvě blízké osoby, které mají přiznanou převážnou bezmocnost, a to o svou matku paní Zdeňku Purkyňovou, nar. 13.11. 1922 a dceru Miladu Novákovou, nar. 10.10. 1987. Paní Nováková nemá vlastní příjmy.

Podle zákona č. 100/1988 Sb. v platném znění, náleží v těchto případech příspěvek ve výši 2, 75 násobku částky životního minima určeného na zajištění výživy a ostatních osobních potřeb občana. Vzhledem k tomu, že paní Nováková , nemá žádné vlastní příjmy, náleží ji příspěvek v plné výši, tj. ( v současné době 2, 75 x 2 190 ) 6 022 - Kč měsíčně.

Děkuji za laskavé vyřízení žádosti paní Novákové.

S úctou Věra M a l á
vedoucí Centra služeb SZdP v ČR

Var. 2 - s částečným invalidním důchodem

Obvodní úřad v ................
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
a d r e s aV ..........dne ............


Věc: Žádost o poskytnutí příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu

Vážení,

obrátila se na nás paní Eva Nováková, bytem Vymyšlená 432, Praha 9 se žádostí o pomoc při řešení své situace.

Paní Nováková pečuje o svou matku paní Zdeňku Purkyňovou, nar. 13.11. 1922, která má přiznanou převážnou bezmocnost. Paní Nováková pobírá částečný invalidní důchod ve výši 2000 Kč měsíčně . Podle zákona č. 100/1988 Sb. v plném znění , náleží v tomto případě příspěvek ve výši 1, 6 násobku částky životního minima určené k zajištění výživy a ostatních osobních potřeb občana. V současné době činí výše této částky 2190 x 1,6 = 3504,- Kč měsíčně.

Paní Novákové tedy náleží příspěvek ve výši rozdílu mezi částkou 3504- Kč a jejím vlastním příjmem, tedy částkou 2 000,- Kč. Výše příspěvku tedy činí 1504,- Kč měsíčně.

Děkuji za laskavé vyřízení žádosti paní Novákové.

S úctou Věra M a l á
vedoucí Centra služeb SZdP v ČR
Žádost o příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Obvodní úřad v ................
a d r e s a


V ..........dne ............


Věc: Žádost o příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Vážení,

obracíme se na vás se žádostí o poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla dle ustanovení § 35 odst 2, vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb. Máme zdravotně těžce postižené dítě, jemuž byly přiznány mimořádné výhody III. stupně z důvodů mentálního postižení a kombinovaných vad. Automobil nezbytně potřebujeme k dojíždění k lékaři a do denního stacionáře, kde je dcerka umístěna. V současné době vlastníme starý automobil Fiat 126 P, rok výroby 1977, který již dosluhuje a nějž již nemůžeme sehnat náhradní díly. Zakoupení nového motorového vozidla je tedy pro nás životní nutností.

Proto se na vás obracíme s touto žádostí a věříme v její kladné vyřízení.

S pozdravem

Jiří a Eva Novákovi
Vymyšlená 432
190 00 Praha 9

Žádost o poskytnutí jednorázového příspěvku

Městský úřad ............
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
a d r e s a


V .............dne ...............Věc: Žádost o poskytnutí jednorázového příspěvku dle § 32 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

Vážení pánové,

obracím se na vás se žádostí o poskytnutí jednorázového příspěvku ve smyslu ustanovení § 32 vyhlášky č. 182/1991 Sb. na úhradu nákladů právního zastoupení z titulu náhrady škody na zdraví, kterou jsem utrpěla při pracovním úrazu dne 27.4. 1997 a po následné operaci dne 17.5. 1997.

Jak vyplývá z přiloženého dopisu JUDr. Jaroslavy Pokorné, žádá zaplacení zálohy ve výši 1500,- Kč. Vzhledem k tomu, že v současné době nemám dostatečné prostředky, abych mohla její žádosti vyhovět, obracím se na vás s naléhavou žádostí o jednorázovou finanční podporu.

Předem děkuji za laskavé pochopení mé obtížné situace a kladné vyřízení mé žádosti.

S úctou

Eva Nováková
Vymyšlená 432 Náchod

Odvolání proti rozhodnutí o odnětí částečného invalidního důchodu

Městský soud v Praze
a d r e s a

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková
bytem Vymyšlená 432
190 00 Praha 9

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,
Křížová 25, 125 08 Praha 5

V ě c : Odvolání proti rozhodnutí o odnětí částečného invalidního důchodu

D V O J M O

Odvolávám se proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 20. 3. 1996 čj. 000 000 000, jímž bylo rozhodnuto o odnětí mého částečného invalidního důchodu, a to z těchto důvodů:

 1. Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře již nejsem ani částečně invalidní. Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem nebyla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

  Důkazy:

  1. Protokol o jednání
  2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 2. Posudkový lékař se zřejmě zabýval otázkou mé částečné invalidity pouze ve vztahu k ust. § 44, odst. 1, zák. č. 155/1995 Sb. Nepřihlédl však k ust. § 44, odst. 2 téhož zákona v návaznosti na ust. části A, odst. 1, písm. g), přílohy č. 4 vyhlášky č. 284/95 Sb., které výslovně uvádí těžkou kyfoskoliozu jako důvod částečné invalidity. Jak vyplývá z lékařské dokumentace, jedná se o postižení, kterým trpím, a to v takovém stupni, který může být podkladem pro kardiopulmonální insuficienci. Kromě toho mám též vrozenou dysplasii pravého kyčelního kloubu.

  Důkazy:

  1. Lékařská dokumentace vedená obvodní lékařkou MUDr. Danou Přikrylovou, Vymyšlená ul., Praha 9
  2. Odborné ortopedické nálezy, vč. RTG
  3. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 3. Posudkový lékař nevzal v úvahu ani tu skutečnost, že se můj stav oproti stavu v roce 1986 nadále zhoršil. Dochází ke zkracování postižené končetiny a omezení její pohyblivosti v takovém stupni, že již nejsem sama schopna nastoupit do tramvaje či autobusu ani z nich bez pomoci vystoupit. Zhoršení mého zdravotního stavu se projevilo i v tom, že na základě rozhodnutí příslušné posudkového lékaře sociálního zabezpečení mi byly od července 1994 přiznány mimořádné výhody III. stupně.

  Důkazy:

  1. Viz sub. 2
  2. Rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod III. stupně
  3. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu a bez přihlédnutí k ust. 44, odst. 2, zák. č. 155/95 Sb. v platném znění a příloze č. 4 k vyhl. č. 284/1995 Sb. v platném znění. Proto navrhuji vydání tohoto

r o z s u d k u

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne 20. 3. 1993 se ruší. Navrhovatelka je nadále částečně invalidní ve smyslu ust. § 44, odst. 2, zák. č. 155/95 Sb. s přihlédnutím k ust. části A, bodu 1, písm. g) přílohy č. 4 k vyhl. č. 284/95 Sb.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.V Praze dne ...........Eva Nováková
Vymyšlená 432
190 00 Praha 9

Žádost o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení

Vážený pan
titul , jméno a příjmení
ministr práce a sociálních věcí ČR
Na poříčním právu 1
120 07 Praha 2V ............dne ..............
Věc: Žádost o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás se žádostí o přezkoumání rozhodnutí Magistrátního úřadu hl. m. Prahy ze dne 25. 2. 1998, jímž byly odňaty mé dceři Miladě Novákové, nar. 30. 4. 1987, mimořádné výhody III. stupně. Ve výroku posudkového lékaře bylo přitom konstatováno, že zjištěný zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod I. stupně.

Jak vyplývá z přiložené lékařské dokumentace, nemá toto rozhodnutí oporu ve spisových materiálech. Domnívám se, že Magistrátní úřad rozhodl o odnětí mimořádných výhod III. stupně v souvislosti s mou žádostí o příspěvek na zakoupení motorového vozidla ve smyslu ust. § 35, odst. 2, vyhl. MPSV č. 182/91 Sb.

Pro bližší informaci uvádím následující. Mám dvě děti (dvojčata) z rizikového těhotenství. Chlapec je zcela v pořádku, avšak u dcery se od půl roku objevilo opožďování ve vývoji. Po odkladu školní docházky nastoupila do školy pro vadně mluvící, kde však intelektově nestačila a byla přeřazeno do zvláštní školy. Prakticky ani zde nezvládá výuku, je vedena individuálně a neklasifikována. V poslední době se zdravotní stav mé dcery zhoršil natolik, že není schopna samostatné aktivní činnosti, nedovede pojmenovat jednotlivé části těla, nedovede pojmenovat pohyb končetin apod. Přes tyto skutečnosti rozhodl posudkový lékař, že dcera nemá právo na žádné mimořádné výhody, a to přesto, že intelektové schopnosti jsou v pásmu imbecility, což je diagnóza výslovně uvedená v odst. 3 přílohy č. 2 k vyhl. 182/91 Sb. pod písm. c). Situace je komplikována tím, že dcera komunikuje pouze se známými lidmi, bohužel, i v tomto směru dochází v poslední době ke zhoršení. Dcera nahrazuje slovní projev posunky nebo pláčem.

Jen velice nerada si stěžuji, avšak s ohledem na výše uvedené skutečnosti mám za to, že rozhodnutí Magistrátního úřadu a jemu předcházející posudek, nebyly vydány v souladu s právními předpisy. Nemám pochopitelně k dispozici veškerou zdravotní dokumentaci, avšak věřím, že přiložené lékařské zprávy Vám umožní získat alespoň základní představu o zdravotním stavu mé dcery a nezbytnosti trvalého doprovodu.

Věřím, vážený pane ministře, že na základě výše uvedených skutečností mé žádosti o přezkoumání rozhodnutí Magistrátního úřadu vyhovíte.

S úctou

Eva Nováková
Vymyšlená 432
190 00 Praha 9

Přílohy:

Rozhodnutí Magistr. úřadu čj. OSPZ 3156/98/dr.Tr
Rozhodnutí Magistr. úřadu čj. OSPZ 007/98/ J.Bond
Lékařské zprávy a nálezy (6)
Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání mimořádných výhod III. stupně

Obvodní úřad v .................
odbor sociální péče a zdravotnictví
a d r e s aV ..............dne ...........Věc: Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání mimořádných výhod III. stupně

Rozhodnutím Obvodního úřadu v ......čj. ..........ze dne ............. zamítl obvodní úřad na základě posudku posudkového lékaře, že nejsou splněny podmínky pro přiznání uvedeného stupně mimořádných výhod.

Posudkový lékař ve svém závěru dospívá k názoru, že můj stav odpovídá postižení uvedenému v odst. 2) písm. d) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb. Tento závěr komise je v rozporu se skutečností, neboť v mém případě se jedná o postižení dětskou mozkovou obrnou, která postihla všechny čtyři končetiny, nedoslýchám a mám i určité komunikační problémy, mám závratě aj. zdravotní problémy.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, věřím, že mému odvolání bude vyhověno.

S pozdravem

Eva Nováková
Vymyšlená 432
190 00 Praha 9
Odvolání proti rozhodnutí o zastavení výplaty hmotného zabezpečení

Úřad práce ...........
adresa


V .......dne.........


Věc: Odvolání proti rozhodnutí o zastavení výplaty hmotného zabezpečení

Rozhodnutím úřadu práce v .......čj. .........ze dne ........1998 mi byla zastavena výplata hmotného zabezpečení. V odůvodnění se píše, že dne ..........jsem vaší pobočce sdělila a předložila "Rozhodnutí .......správy sociálního zabezpečení - pobočky Prahy 9 o přiznání plného invalidního důchodu dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb." V tomto směru vám však musím sdělit, že žádné takové rozhodnutí jsem vám nemohla předložit, neboť jsem toto rozhodnutí dosud neobdržela. Dne ..........jsem byla na jednání před posudkovým lékařem, kde se projednávalo přiznání mimořádných výhod III. stupně. Zatím jsem obdržela však pouze rozhodnutí o nepřiznání mimořádných výhod III. stupně, avšak rozhodnutí o změně invalidního důchodu jsem neobdržela a není jasné, zda bylo vůbec vydáno. Pouhý protokol o jednání nemůže být důvodem k zastavení dávek.

Proto se odvolávám proti rozhodnutí úřadu práce v ........a věřím, že mé žádosti bude vyhověno.

S pozdravem

Eva Nováková
Vymyšlená 432
190 00 Praha 9

Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty

Finanční úřad pro Prahu 9
Drahobejlova 48
190 00 Praha 9


V Praze, dne.......


Věc: Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty

František Novák, bytem Vymyšlená 432, 190 00 Praha 9, r. č. 561224/0734 tímto žádá Finanční úřad o vrácení daně z přidané hodnoty ve výši 73 000,- Kč ve smyslu ustanovení § 45f) zákona č. 588/1992 Sb. v platném znění. K žádosti přikládám:

 1. rozhodnutí o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla
 2. doklad o nákupu osobního automobilu
S pozdravem

Eva Nováková
Vymyšlená 432
190 00 Praha 9
Zpet ZpětTisk upravit pro tisk

Copyright © 2000-2020 Sdružení Veleta, o.s., Developed by Robert Zaborowski, Pulzní magnetoterapie