Dnes je Středa, 30. září 2020, svátek má Jeroným
Kontaktní E-mail  

reklama - Sdružení Veleta, o.s.Reklama
 Články   Legislativa   Pomůcky   Adresář služeb   Poradna   Periodika   Servis pro NNO   Diskuse   Ankety   Kontakty  


Vyhledávání

 
hledat v textech článků
pouze ve zvolené rubrice

 
Rubriky

Akce
Auto-moto
Bariéry
Bydlení
Finance
Internet
Inzerce
Jak na to
Legislativa
Literatura
Média
Názory
O nás
Politika
Standardy sociální péč...
Pomůcky
Poradna
Příběhy nevidomých
Rozhovory
Servis pro NNO
Služby
Sport
Stalo se
Volný čas
Vzdělávání
Zajímavosti
Zaměstnávání
Zdraví
 
Nejčtenější články

 
Naposledy přidané

 
Info E-Mail

Máte-li zájem přijímat novinky našeho webu, zaregistrujte se.

 
   odhlásit

Počet odběratelů: 1219
 
Webinfo


 

14.01.2011, 00:24 - rubrika " Politika "
SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1. ledna 2012. Ministr práce a sociálních věcí vládě předloží návrh řešení v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a v neposlední řadě také v oblasti rodinné politiky a péče o děti. "Cílem těchto reformních kroků je zjednodušení systému, jeho zlevnění i zefektivnění, rozšíření možností kontroly a v neposlední řadě také komfortnější postup pro příjemce dávek," říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Zaveden bude jednotný formulář pro podávání žádostí o všechny dávky, bude určeno jedno výplatní místo, počet dávek bude značně zredukován, dojde k jejich agregaci do větších celků. Státní výdaje se budou snižovat nikoli na úkor příjemců dávek, ale primárně snížením nákladů na administraci systému.

Nově by mělo být upraveno poskytování služeb péče o děti: zákon rozdělí poskytování těchto služeb na péči o velkou, střední a malou dětskou skupinu. Požadavky na kvalitu zajištěné péče se budou lišit podle velikosti skupiny. Zavedena bude také nová živnost "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu". Ministerstvo plánuje například zpřísnění sankce za výkon nelegální práce, snížena bude naopak maximální částka pokuty za neplnění oznamovací povinnosti nebo nevedení evidence podle zákona o zaměstnanosti z 500 000 Kč na 100 000 Kč.

(Klíčové změny v jednotlivých oblastech jsou podrobně popsány dále…)

Cíle reformy:

- lepší zacílení a adresnost sociálních dávek;
- dosažení maximální možné účelnosti dávek;
- zefektivnění práce orgánů státní správy;
- snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb;
- zkvalitnění systému péče o ohrožené děti
- podpora sladění rodinného a pracovního života u rodin s dětmi

Nástrojem k dosažení cílů jsou zejména tyto mechanismy:

- zavedení jednotného výplatního místa dávek;
- snížení počtu vyplácených dávek jejich agregací do větších celků;
- zavedení efektivního hodnocení příjmů žadatelů o dávky;

Tyto mechanismy budou promítnuty do všech relevantních agend MPSV.

Pilíře reformy v roce 2011

Připravované legislativní změny lze rozdělit do následujících pilířů:

- Sjednocení výplaty dávek;
- Změny v oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených osob;
- Změny v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi;
- Změny v oblasti práce a zaměstnanosti;
- Změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti;


PILÍŘ I. SJEDNOCENÍ VÝPLATY DÁVEK


MPSV připravilo záměr sjednocení procesu výplaty nepojistných dávek sociální ochrany, tak aby o těchto dávkách rozhodoval jediný orgán, jako jednotné místo kontaktu žadatelů o dávky, nikoliv celá řada různých orgánů státní správy a samosprávy, tak jako tomu je doposud. Tímto jediným orgánem by měl být podle návrhů MPSV Úřad práce ČR.

Seznam dnes vyplácených dávek na třech různých úrovních státní správy, resp. samosprávy:

Úřad práce

- přídavek na dítě,
- příspěvek na bydlení
- rodičovský příspěvek
- porodné
- pohřebné
- dávky pěstounské péče

Obecní úřad

- příspěvek na živobytí
- mimořádnou okamžitou pomoc
- doplatek na bydlení
- příspěvek nevidomým na krmivo pro vodícího psa
- příspěvek na užívání bytu a garáže

Obecní úřad s rozšířenou působností

- příspěvek na péči
- mimořádnou okamžitou pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením
- jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
- příspěvek na úpravu bytu
- příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
- příspěvek na provoz motorového vozidla
- příspěvek na individuální dopravu
- průkazy TP, ZTP a ZTP/P.


PILÍŘ II. ZMĚNY V OBLASTI PÉČE A ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OSOB


MPSV plánuje změnu ve struktuře dávek, a to tak aby z nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly posuzovány a poskytovány samostatně u několika orgánů, vznikly nově pouze dvě agregované dávky:

- opakující se příspěvek na mobilitu
- jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcky

Oba tyto příspěvky by měl posuzovat a vyplácet Úřad práce ČR.

Dávky, které by měly být agregovány do jednoho "Příspěvku na mobilitu", dnes tvoří tyto dílčí příspěvky:

- příspěvek na úhradu za užívání garáže
- příspěvek na individuální dopravu
- příspěvek na zakoupení motorového vozidla/příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla
- příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozila
- příspěvku na provoz motorového vozidla

Dávky, které by měly být agregovány do jednoho "Příspěvku na pomůcky", dnes tvoří tyto dílčí příspěvky:

- příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
- příspěvek na úpravu bytu a
- příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla


PILÍŘ III. ZMĚNY V OBLASTI ZABEZPEČENÍ OSOB V HMOTNÉ NOUZI


V oblasti hmotné nouze má dojít v letošním roce ke zpracování legislativních záměrů, které by měly zajistit zejména následující:

- Sjednocení výplaty různých druhů dávek a zjednodušení jejich administrace pro lepší adresnost dávek.

- Výplata dávek bude posuzována na základě příjmové situace nejenom konkrétní osoby v hmotné nouzi, ale též dalších osob, které k ní mají vyživovací povinnost s cílem podpořit odpovědnost v rámci rodiny a upřednostnit ji před odpovědností státu.

- Možnost výplaty dávek prostřednictvím elektronického platebního prostředku, což by mělo zajistit větší kontrolu využití dávek a tedy jejich spotřebování na účel, ke kterému jsou určeny.


PILÍŘ IV. ZMĚNY V ZAMĚSTNANOSTI


Nelegální práce tak, jak je v současné době definována, je velmi obtížně prokazatelná. Z toho důvodu dochází k únikům v oblasti pojistného i daní. Proto bude definice upravena tak, aby prokazování nelegální práce bylo snazší. Zákon zakotví vyvratitelnou právní domněnku odpovědnosti za přestupek a správní delikt spočívající v umožnění výkonu nelegální práce. Osoba , na jejímž pracovišti se vykonávala nelegální práce, bude tedy muset prokazovat že nelegální práci na svém pracovišti neumožnila. Bude sjednocen výkon kontrolní činnosti - kontrolním orgánem bude Státní úřad inspekce práce. Maximální částka pokuty za výkon nelegální práce bude zvýšena z 10 000 Kč na 100 000 Kč. Naopak snížena bude maximální částka pokuty za neplnění oznamovací povinnosti nebo nevedení evidence podle zákona o zaměstnanosti z 500 000 Kč na 100 000 Kč.

Agentury práce:

MPSV dále navrhuje, aby ÚP mohl více spolupracovat s agenturami práce. V praxi ÚP vytipuje určitou skupinu uchazečů s jejich souhlasem převede zprostředkování jejich zaměstnání na agenturu práce. Předpokládá se, že v takové skupině budou převažovat uchazeči obtížně umístitelní.

Rekvalifikace:

Zákon umožní aby si uchazeč o zaměstnání sám vybral poskytovatele rekvalifikace. Pro tento případ bude stanoven maximální limit úhrady ceny. Uchazeč se bude při tomto způsobu rekvalifikace podílet částečně na úhradě ceny.

Náhradní plnění:

Navrhuje se zrušit možnost plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením odběrem výrobků nebo služeb nebo zadáváním zakázek zaměstnavatelům zaměstnávajícím zdravotně postižené kvůli problému tzv. přefakturace. Nově bude možné využívat pouze dva způsoby, a to zaměstnávání těchto osob nebo odvod do státního rozpočtu. Obě formy bude možno kombinovat.

Zrušení povinnosti hlásit volná místa:

Navrhuje se zrušit povinnost zaměstnavatelů hlásit každé volné pracovní místo. Hlášení bude nově dobrovolné. Toto opatření bude v praxi znamenat nejen snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů, ale i zvýšenou aktivitu úřadů práce při vyhledávání volných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání a při jednání se zaměstnavateli o možnostech vytváření nových pracovních míst.

Potvrzení o bezdlužnosti si obstará ÚP:

K žádosti o příspěvek v rámci aktivní politiky zaměstnanosti bude zaměstnavatel povinen přikládat potvrzení o tzv. bezdlužnosti jedině v případě, že nedá úřadu práce souhlas s tím, aby si potřebné údaje úřad práce zjistil sám.


PILÍŘ V. ZMĚNY V OBLASTI RODINNÉ POLITIKY A PÉČE O DĚTI


MPSV plánuje předložit novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, se kterou budou spojeny též novely dalších zákonů (např. zákona o rodině). Posílením prevence, sociální práce s rodinami a rozvojem náhradní rodinné péče dojde ke snížení počtu dětí v ústavní péči.

Rodičovská výpomoc:

Záměr upravuje institut poskytování rodičovské výpomoci, tedy pečování o dítě souběžně s péčí o vlastní předškolní dítě mimo režim živnostenského zákona na základě smlouvy. Zákon klade velmi minimální požadavky s tím, že rodič nejlépe posoudí, za jakých podmínek a které cizí osobě může své dítě svěřit.

Poskytování služeb péče o děti na nekomerčním základě:

Zákon rozdělí poskytování těchto služeb na péči o velkou, střední a malou dětskou skupinu. Požadavky na kvalitu zajištěné péče se budou lišit podle velikosti skupiny. Pro malé a střední skupiny nebude platit hygienická vyhláška a požadavky na prostory pro pobyt dětí budou dostupnější.

Živnost "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu":

Nové podmínky odborné způsobilosti pro provozování živnosti. Mělo by být umožněno získat kvalifikaci širšímu okruhu osob.

Rodičovský příspěvek:

U dětí starších dvou let bude rodičovský příspěvek poskytován bez ohledu na délku pobytu v zařízení péče o dítě. U mladších dětí bude limit délky pobytu v zařízení péče o dítě zmírněn.

Viktorie Plívová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí

Autor: Viktorie Plívová, vedoucí tisk.odd. a tm
Zdroj: MPSV.cz
Zpet ZpětTisk upravit pro tisk
 
Komentáře ke článku
Infoposel.cz nezodpovídá za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo smazat ty příspěvky, které budou obsahovat vulgární výrazy nebo poškozovat dobré jméno tohoto webu.
 
* 10.03.2011, 11:07 - Obrnář M :
Celé toto je výplod chorého mozku zdravého člověka.Kdo to o navrhnu by měl jít na psychiatrické vyšetření a nebo mu useknout nohy,dát ho na vozík s minimální mzdou (jako to má invalida) a pak ať dělá změny.A vypočítal někdo kolik to bude stát??Kolik na tom stát ušetří??Bude to jako s naftou - když pan Kalousek zvedl daň o korunu vykládal kolik to státu přinese.A přineslo to ho.no.Stát prodělal pěkné miliardy.Ale šetřit se musí,hlavně tam,kde jsou lidé,kteří se nemohou bránit.A stará lidová moudrost praví : ryba smrdí od hlavy !!!
* 14.03.2011, 17:25 - Dědek :
Osobně nemám nic proti úsporám. Já sám utrácím jen jaký mám příjem !!! Více nemůžu !!! Nebo si vemu půjčku a budu tam, kde nechci být !!! Budu v dluzích !!! Stát rozhazoval plnými dlaněmi !!! Je však třeba šetřit tam kde jsou daleko větší možnosti šetřit. Položím si otázku. 1. Kde jsou ty miliony spíše miliardy, které byly rozkradeny, vytunelovány, utraceny na různých neprůhledných zakázkách atd. 2. Proč naš politici toto vše podporují ??? Proč ti co nakradli, nejsou potrestáni ??? Vemte jim jejich nakradené majetky i když je mají napsané na členy rodiny. Možností je víc než dost !!!
* 14.03.2011, 17:28 - Obrnář M :
Dotaz na Dědka - kdo to udělá,kdo je potrestá??Kapr si přece rybník nevypustí.....
 
Jaký je Váš názor?

 
Do pole "kontrolní kód" opište prosím číslo z následujícího obrázku
kontrolní kód

Kontrolní kód :

Copyright © 2000-2020 Sdružení Veleta, o.s., Developed by Robert Zaborowski, Pulzní magnetoterapie